Kiểm toán luồng vật liệu -MFA, SFA

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kiểm toán luồng vật liệu (Material Flow Accounting/Substance Flow ************ysis (MFA/SFA))​

MFA/SFA dùng để định lượng các dòng vào và dòng ra cũng như cân bằng một chất nào đó trong một nền kinh tế (qui mô vùng). MFA/SFA làm rõ cơ hội cải thiện môi trường liên quan đến một hóa chất bằng cách xác định các điểm nút chính trong dóng vào và ra trong hệ thống kinh tế. SFA tập trung vào một hóa chất cụ thể trong vùng hay trong suốt vòng đời của nó.

Khái niệm
MFA là phương pháp luận ghi lại đường đi của các luồng vật liệu trong một vùng trong một thời kỳ xác định. Cũng có thể hiểu cách khác là sự cân bằng vật liệu hay chuyển hóa kỹ nghệ (Ayres and Simonis, 1994),

Các công cụ này cho phép nhà phân tích lần theo dấu của luồng của các dòng đa vật liệu đi qua nền kinh tế. Các công cụ lọai này có thể xác định các cơ hội làm giảm tác động gây ra bởi tác động phụ của quá trình sản xuất và tiêu thụ. Các mô hình trong nhóm này có thể được áp dụng ở cấp độ chính sách và trong việc thiết kế, quy hoạch các hệ thống vùng để tạo ra vòng lặp khép kín.

MFA là một phương pháp đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vật liệu bằng cách dùng thông tin từ kiểm toán luồng vật liệu. MFA giúp biểu thị và xác định chất thải của các tài nguyên thiên nhiên và các vật liệu khác trong nền kinh tế mà việc xác định đó không được nhận biết trong các hệ thống theo dõi kinh tế thông thường.
Phân tích luồng vật liệu áp dụng cho qui mô nền kinh tế được xây dựng từ những name 1990 dưới sự hợp tác của nhiều tổ chức nghiên cứu. Năme 2001 các phương pháp này được tiêu chuẩn hóa trong bản hướng dẫn phương pháp luận (Eurostat, 2001a). Mục đích của phương páhp luận MFA là định lượng hóa sự trao đổi vật ch6át giữa nền kinh tế quốc gia và môi trường trên cơ sở tổng khối lượng vật liệu chuyển từ môi trường vào nền kinh tế (vật liệu vào) và từ nền kinh tế quốc gia đi ra môi trường.
MFA cung cấp một cơ sở dữ liệu quan trọng để thiết lập một loạt các chỉ tiêu áp lực môi trường.

Phương pháp

Sự xây dựng một phân tích luồng vật liệu cho một vùng bắt đầu bằng một sự phân tích hệ thống:
+ Các sản phẩm và tiến trình nào cần được đưa vào hệ thống?
+ Đâu là ranh giới hệ thống?
+ Khoảng thời gian nào sẽ xem xét?
Trong MFA, các vật liệu hay hỗn hợp vật liệu với các chức năng có giá trị đối với con người được gọi là “sản phẩm”. Các vật liệu là các nguyên tố hoá chất và các hợp chất của chúng. Thuật ngữ “tiến trình” biểu thị sự vận chuyển, xử lý chế biến hay lưu trữ của các vật liệu và sản phẩm.

Trong khi hầu hết các trường hợp vận chuyển không gây ra thay đổi thành phần hóa học của các sản phẩm, nó đòi hỏi năng lượng và bao gồm các hàng hóa và vật liệu khác.
Tương tự như vậy đối với việc lưu trữ.
Thông qua xử lý chế biến, các sản phẩm bị thay đổi thành sản phẩm mới với chất lượng mới và thường với thành phần hóa học mới.

Trong phân tích hệ thống việc liên kết các sản phẩm và tiến trình rất thuận tiện. Mỗi sản phẩm có một tiến trình xúât phát và một tiến trình đến đích. Hệ quả là mỗi tiến trình được nối với các tiến trình khác bởi các sản phẩm. Một sản phẩm nào đó đi từ tiến trình A đến tiến trình B, được gọi là output của tiến trình A và là input của tiến trình B. Một sản phẩm nhập được hiểu như là sản phẩm đi vào hệ thống và sản phẩm xuất ra là sản phẩm ra khỏi hệ thống.
Các khái niệm tương tự cũng áp dụng cho các luồng vật liệu.
Một cuộc phân tích luồng vật liệu bao gồm:
1) Thực hiện phân tích hệ thống bao gồm các sản phẩm và tiến trình
2) Xác định các luồng khối lượng của tất cả các sản phẩm trên một đơn vị thời gian.
3) Xác định sự tập trung của các thành phần vật liệu chọn lọc trong các sản phẩm này.
4) Tính toán khối lượng và các luồng vật liệu từ khối các luồng hàng hóa và các thành phần vật liệu.
5) Diễn đạt và trình bày các kết quả

Có nhiều cách để xác định các luồng khối lượng và vật liệu. Chúng có thể được đánh giá bằng các dữ liệu hiện có, hoặc được xác định bằng đo đạc ngoài hiện trường, tính toán bằng cân bằng khối lượng trong một tiến trình hay chuỗi tiến trình hay thông qua tổ hợp các phương pháp đó.
Nguồn: Giáo trình phân tích hệ thống - TS. Chế Đình Lý
 
scroll-topTop