Ứng dụng Gom Rác GRAC

lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường sau khi DTM được phê duyệt

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các huynh, tỷ cho đệ hỏi trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức thì chủ dự án phải lập báo cáo việc hoàn thành các công trình xử lý và bảo vệ môi trường.
Vậy hồ sơ trên gồm những gì? có cần thiết các bản vẽ hoàn công không? xin các huynh, tỷ chỉ giáo
Cám ơn!
 

vienmtlc

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được quy định tại điều 38 thông tư số 26/2011/TT-BTNMT
Các phụ lục kèm theo hồ sơ: Phụ lục gửi kèm báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm: bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
 

vienmtlc

New Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được quy định tại điều 38 thông tư số 26/2011/TT-BTNMT
Các phụ lục kèm theo hồ sơ: Phụ lục gửi kèm báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm: bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
 
Top