Lập hồ sơ An toàn lao động

tuananh070

Cây công nghiệp
Bài viết
151
Website
www.facebook.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hồ sơ vệ sinh lao động theo mẫu của Phụ lục 1, ban hành kèm theo thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế

Hồ sơ vệ sinh lao động theo mẫu của Phụ lục 1, ban hành kèm theo thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế​

  1. Đối tượng Lập Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động:
    Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc Lập Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động định kỳ 1 năm/lần.
  2. Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
Đánh giá chất lượng môi trường.
- Hiện trạng các công trình, thiết bị xử lý các chất thải.
- Hiện trạng vệ sinh môi trường lao động và tổ chức y tế hoạt động tại dự án.
- Thống kê máy móc, thiết bị và các chất có nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
- Thống kê môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố độc hại.
- Thống kê thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động.
- Trình nộp hồ sơ lên Trung tâm y tế - An toàn và vệ sinh lao động phê duyệt.
Tải về tại đây.
 
scroll-topTop