lập sổ chất thải nguy hại thì làm thế nào?

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sở TNMT Phú Yên trả lời:

Rất cảm ơn sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Công ty lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại và nộp tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.Lưu ý:

1. Chủ nguồn thải CTNH không phải đóng phí hoặc lệ phí khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

2. Việc lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH không bắt buộc đối với các chủ nguồn thải CTNH không tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Các chủ nguồn thải CTNH có thời gian hoạt động dưới 01 (một) năm;

b) Các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 120 (một trăm hai mươi) kg/năm đối với các CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 (sáu trăm) kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ thì không được miễn áp dụng trách nhiệm này.

3. Các chủ nguồn thải không bắt buộc lập sổ nói trên phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác, quy định tại Điều 25, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại.

Chúc quý Công ty thành công!
 
scroll-topTop