Quản lý môi trường Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để văn bản sau khi ban hành có tính khả thi, ngày 17/6/2021, Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường trân trọng đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để quý độc giả xem xét, nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các dự thảo.

Mời xem và tải toàn văn tại đây:

- Toàn văn dự thảo Nghị định: Du thao Nghi dinh.docx

- Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định: Phu luc kem theo Du thao Nghi dinh.docx

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ: Du thao To trinh Chinh phu.docx

(VEA)
1624502840615.png
 

Đính kèm

  • Du thao To trinh Chinh phu.docx
    103.8 KB · Lượt xem: 175
  • Du thao Nghi dinh.docx
    336 KB · Lượt xem: 219
  • Phu luc kem theo Du thao Nghi dinh.docx
    498.2 KB · Lượt xem: 168
scroll-topTop