LD 50 và LC 50 của khí CO ai biết

super_man

Cây ăn trái
Bài viết
93
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
LD50 (Lethal dose, 50%) được định nghĩa là "lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nữa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn". Chỉ số LD50 biểu thị độ độc cấp tính của một loại thuốc bảo vệ thực vật đối với động vật máu nóng (đơn vị tính là mg chất độc/kg trọng lượng chuột). Chỉ số này chính là lượng chất độc gây chết 50% số cá thể chuột trong thí nghiệm. LD50 càng thấp thì độ độc càng cao.
LD50 cũng có thể viết là ED50 (Effective dose, 50%).
Liều LD50 của thuốc đối với cơ thể còn phụ thuộc vào cách thức xâm nhập của thuốc vào cơ thể. Cùng một loại thuốc với cùng một cơ thể, khi xâm nhập qua miệng vào đường ruột tác động có thể khác xâm nhập qua da, vì vậy liều LD50 qua miệng cũng có thể khác liều LD50 qua da. Mỗi loại thuốc có có trị số LD50 khác nhau. LD50 với chuột đực cũng có thể khác với chuột cái. Từ độ độc cấp tính với chuột cũng có thể suy ra cho người và động vật máu nóng khác.
per os LD50: per os có nghĩa theo tiếng Latin là "bằng miệng" hoặc "bằng cách cho vào miệng". Vì vậy, per os LD50 có nghĩa là "lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nữa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn bằng đường miệng".
Dermal LD50: dermal trong tiếng Anh có nghĩa là "da". Vì vậy, dermal LD50 có nghĩa là "lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nữa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn bằng đường hấp thu qua da".

LC50
Độ độc cấp tính của thuốc qua đường xông hơi được biểu thị bằng nồng độ gây chết trung bình, viết tắt là LC50 (Lethal concentration), được tính bằng mg hoạt chất/m[SUP]3[/SUP] không khí. LC50 cũng còn được viết là EC50 (Effective concentration, 50%).
Loại thuốc có trị số LC50 càng thấp là thuốc có độ độc cấp tính càng cao.

Nguồn: giáo trình Hóa bảo vệ thực vật (tác giả: Trần Văn Hai, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ)
 
scroll-topTop