Ứng dụng Gom Rác GRAC

Loại polimer nào để keo tụ và loại nào ép bùn?

#1

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thông thường polimer được phân loại chung thành 2 loại là anionic polimer và cationic polimer tùy thuộc vào đặc tính nước thải mà sẽ sử dụng loại polimer nào.
Nhưng thông thường thì sẽ sử dụng Anionic polimer cho nước thải và Cationic polimer cho máy ép bùn.

:xinchao:
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đối với mọi loại nước thải xử lí bằng biện pháp keo tụ thì việc sử dụng cả 2 loại polimer để thử nghiệm là điều cần thiết cả.
Rất khó nói là nước thải sẽ cần polimer loại nào: Anion hay Cation
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
+ Nước thải đa số sử dụng anionic polimer cho quá trình keo tụ tạo bông. Nồng độ châm vào theo kinh nghiệm là: 3 ppm (ppm = mg/l)

+Tách nước trong quá trình xử lí bùn (máy ép bùn, nén bùn...): đa phần sử dụng cationic polimer. Nồng độ châm vào theo kinh nghiệm là: 25 ppm (ppm = mg/l)
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
+ Nước thải đa số sử dụng anionic polimer cho quá trình keo tụ tạo bông. Nồng độ châm vào theo kinh nghiệm là: 3 ppm (ppm = mg/l)

+Tách nước trong quá trình xử lí bùn (máy ép bùn, nén bùn...): đa phần sử dụng cationic polimer. Nồng độ châm vào theo kinh nghiệm là: 25 ppm (ppm = mg/l)
 
Top