Ứng dụng Gom Rác GRAC

[Luận văn] THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN QUẬN I

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đề mục:
Trang bìa………………………………………………………………….....………….i
Nhiệm vụ luận văn……………………………………………………….…………….ii
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn………………………………………….…………iii
Lời cảm ơn…………………………………………………………………………….iv
Tóm tắt luận văn…………………………………………………………….………….v
Mục lục……………………………………………………………………….………..vi
Danh mục hình……………………………………………………...…………………ix
Danh mục bảng…………………………………………………………………………x
Danh mục các từ viết tắt…………………………………………………………….…xi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG………………….…………………………….1
1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài…………………………...……….….……..2
1.2 Nhiệm vụ luận văn………………………………………………………………....3
1.3 Nội dung luận văn………………………………………………………………….3
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN QUẬN I……….…………………...4
2.1 Thông tin chung……..……………………………………….……………………5
2.2 Vị trí - địa lý tự nhiên…….……………………………………………….……....7
2.3 Nguồn gây tác động môi trường………………………………………………...10
2.3.1 Nguồn gây ô nhiễm nước…………………..……………………….……....10
2.3.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn…………………..………….….………..11
2.3.3 Các nguồn gây ô nhiễm không khí………………………………...……….11
2.3.4 Chất thải nguy hại…….………………………………………………..…...12
CHƯƠNG 3: NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ…………...13
3.1 Những đặc điểm chính của nước thải bệnh viện.……………………...………14
3.1.1 Nguồn và chế độ hình thành nước thải bệnh viện………………...…………14
3.1.2 Những đặc điểm hóa lý của nước thải bệnh viện………………….…..…….14
3.1.3 Đặc trưng về vi trùng, virus và giun sán của nước thải bệnh viện……..…....14
3.2 Tổng quan về nước thải bệnh viện Quận I……………..…………………..…..16
3.2.1 Các nguồn nước thải bệnh viện……………………..…………………….…16
3.2.2 Đặc tính nước thải bệnh viện…..……………………………………………18
3.3 Các phương pháp xử lý nước thải bệnh viện……………...…………….….….19
3.3.1 Phương pháp cơ học…………………………..………………………….…19
3.3.2 Phương pháp hóa học…………………………..…………………………...20
3.3.3 Phương pháp hóa lý……………………………..………………………….21
3.3.4 Phương pháp sinh học………………………………...…………………….21
3.4 Một số công trình xử lý nước thải bệnh viện điển hình………..……………..43
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ46
4.1 Cơ sở đề xuất quy trình công nghệ xử lý……………………….……………....47
4.2 Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Quận I……………48
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ……………………….55
5.1 Tính toán công suất……………………..……………………………………….56
5.2 Song chắn rác…………………...………………………………………………..57
5.2.1 Nhiệm vụ……………………………………………..……………….……..57
5.2.2 Tính toán………………………………………………...…………………..57
5.3 Hố thu gom…………...…………………………………………………………..59
5.3.1 Nhiệm vụ…………………………………...………………………………..59
5.3.2 Tính toán hố thu gom………………………...……………………………...60
5.4 Bể điều hòa…………………………………...…………………………………..61
5.4.1 Nhiệm vụ…………………………………………………...………………..61
5.4.2 Tính toán bể điều hòa.....………………………………….………….……...62
5.5 Bể lắng đứng I………...………………………………………………………….65
5.5.1 Nhiệm vụ……………………………...……………………………………..65
5.5.2 Tính toán bể lắng đợt I………………...…………………………………….66
5.6 Bể MBBR…………………………………………………………………………68
5.6.1 Nhiệm vụ………………………………...…………………………………..68
5.6.2 Tính toán bể MBBR………………………...……………………………….68
5.7 Bể lắng đứng II……………………..……………………………………………74
5.7.1 Nhiệm vụ……………………………...……………………………………..74
5.7.2 Tính toán bể lắng đợt II…………………………………………...…………74
5.8 Bồn lọc áp lực……………………………..……………………………………...76
5.8.1 Nhiệm vụ……………………………………………...……………………..76
5.8.2 Tính toán bồn lọc áp lực………………………………..…...………………77
5.9 Bể khử trùng……………………………………….………………………….…86
5.9.1 Nhiệm vụ…………...……….………………………………….……….…...86
5.9.2 Tính toán bể khử trùng…………………………....…………….…….……..86
5.10 Bể phân hủy bùn kị khí…………………………………………….…………..88
5.10.1 Nhiệm vụ…………………………………………...………………………88
5.10.2 Tính toán bể phân hủy bùn kị khí…………………..……………………...88
CHƯƠNG 6: KHÁI TOÁN KINH TẾ……………………………………………..90
6.1 Chi phí xây dựng và thiết bị……………………………….……………………91
6.1.1 Chi phí xây dựng……………………………………..………….…………..91
6.1.2 Chi phí thiết bị….…………………………………….……………………..91
6.2 Chi phí hóa chất, phí nhân công và vận hành….………………….…………...92
6.2.1 Chi phí hóa chất…………………………………………..…………………92
6.2.2 Chi phí nhân công…………………………………………..……………….92
6.2.3 Chi phí vận hành……………………………………………..……………...93
CHƯƠNG 7: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI...94
7.1 Các nguyên tắc chung…………………….……………………………………..95
7.2 Vận hành……..…………….…………………………………………………….95
7.2.1 Vận hành kĩ thuật……………………………...…………………………….95
7.2.2 Vận hành hệ vi sinh……………………………..…………………………...95
7.2.3 Yêu cầu đối với một người vận hành…………….………………….………96
7.3 Quản lý…………………...………………………………………………………96
7.3.1 Nhân sự…………………………..………………………………………….96
7.3.2 Hồ sơ………………………………...………………………………………97
7.4 Sự cố và biện pháp khắc phục…………………….……………………………97
7.4.1 Nguồn cấp nước thải ngừng hoạt động trong một thời gian………..……….97
7.4.2 Các sự cố về kĩ thuật………………………………….……………..………98
7.4.3 Các sự cố về sinh khối……………………………….……………….……..98
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………….………………………99
8.1 Kết luận……………………………………………………...…………………...99
8.2 Kiến nghị…..…………………………………………………………….……….99
Tài liệu tham khảo……………………………….…………………………………101
Phụ lục A……………………………………………………………………………102
Phụ lục B………………………………………...………………………………….109
 

Đính kèm

Top