Luận văn thu hồi kim loại nặng

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề:
1.2 Mục tiêu đề tài:
1.3 Phạm vi đề tài:
1.4 Nội dung nghiên cứu:
1.5 Phương pháp luận:
1.6 Phương pháp nghiên cứu:
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN
2.1 Công nghiệp thuộc da
2.1.1 Giới thiệu về ngành thuộc da
2.1.2 Các chất thải phát sinh
2.1.3 Tác động môi trường của các chất thải thuộc da
2.1.4 Các phương pháp xử lý ô nhiễm của ngành thuộc da trên thế giới và Việt Nam
2.2 Gelatin:
2.2.1 Định nghĩa gelatin
2.2.2 Thành phần và cấu trúc
2.2.3 Nguồn gốc
2.2.4 Tính chất
2.2.5 Định danh
2.2.6 Phân loại
2.2.7 Ứng dụng
2.2.8 Phân hạng và kiểm tra
CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.1 Mô hình:
3.2 Nguyên vật liệu, thiết bị và hóa chất sử dụng
3.2.1 Nguyên vật liệu
3.2.2 Thiết bị
3.2.3 Hóa chất
3.3 Cơ sở lý thuyết để thu hồi gelatin trong da
3.3.1 Nguyên tắc thu hồi gelatin từ da phế thải:
3.3.2 Các yếu tố khảo sát:
3.4 Các thí nghiệm thực hiện
3.4.1 Phân tích thành phần da thải ban đầu
3.4.2 Khảo sát ảnh hưởng của Ca(OH)2 đến quá trình chiết tách gelatin
3.4.3 Khảo sát ảnh hưởng của NaOH đến hiệu suất thu hồi gelatin
3.4.4 Pha chế keo và kiểm tra keo
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1 Kết quả và bàn luận:
4.1.1 Thành phần da ban đầu:
4.1.2 Sử dụng Ca(OH)2 làm chất kiểm soát pH:
4.1.3 Sử dụng NaOH làm chất kiểm soát pH:
4.1.4 Kiểm tra tính chất mối nối:
4.2 Đề xuất công nghệ và tính toán chi phí:
4.2.1 Đề xuất công nghệ:
4.2.2 Tính toán chi phí:
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận:
5.2 Kiến nghị:
 

Đính kèm

  • thu hoi KLN.rar
    194.8 KB · Lượt xem: 1,628
scroll-topTop