[Luận văn] TKHT XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN ĐỨC HOÀ III

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU....................................................................1
1.1 Đặt vấn đề. ................................................................................................................................... 1
1.2 Nhiệm vụ của luận văn. .................................................................................................................. 1
1.3 Nội dung của luận văn. .................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA III……........…2 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KHU CÔNG NGHIỆP MINH NGÂN – ĐỨC HÒA II….………........…….......…. 2
2.1.1 Vị trí địa lý khu công nghiệp Minh Ngân – Đức Hòa III..................................................................2
2.1.2 Địa hình.............................................................................................................................................3
2.1.3 Khí hậu..............................................................................................................................................3
2.1.4 Thủy văn............................................................................................................................................5
2.2 VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG TẠI KCN MINH NGÂN - ĐỨC HÒA III.................................................5 2.2.1 Các dự án có thể hoạt động trong khu công nghiệp........................................................................5 2.2.2 Cơ cấu tổ chức không gian..............................................................................................................7 2.2.3 Quy hoạch mạng lƣới hạ tầng kỹ thuật............................................................................................8 2.2.3.1 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:...............................................................................................8 2.2.3.2 Giao thông: ..............................................................................................................................8
2.2.3.3 Cấp điện: ................................................................................................................................8
2.2.3.4 Cấp nƣớc: ................................................................................................................................9
2.2.3.5 Thoát nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng:....................................................................................9
2.2.3.6 Thông tin liên lạc:...................................................................................................................10
2.2.3.7 Cây xanh:..............................................................................................................................10
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT – SINH HOẠT KCN MINH NGÂN .......................................................................................................11 3.1 TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT.....................................................11 3.1.1 Tổng quan về nƣớc thải sản xuất ......................................................................................................11 3.1.2 Tổng quan về nƣớc thải sinh hoạt......................................................................................................11 3.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT – SINH HOẠT KCN MINH NGÂN – ĐỨC HÒA III...................................................................................................................11 3.2.1 Phƣơng pháp xử lý cơ học..............................................................................................................11 3.2.1 Phƣơng pháp xử lý hóa học............................................................................................................12 3.2.3 Phƣơng pháp hóa lý.......................................................................................................................13 3.2.4 Phƣong pháp sinh học...................................................................................................................13 3.3 MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI KCN ............................................................14 3.3.1 sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải khu chế xuất Linh Trung 1............................................................14 3.3.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải kcn Long Thành............................................................................17 CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN MINH NGÂN – ĐỨC HÒA III...........................................................................20 4.1 ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI...........................................................20 4.1.2 Lƣu lƣợng thiết kế............................................................................................................................20 4.1.2 Đặc tính nƣớc thải đầu vào, đầu ra...................................................................................................20 4.1.3 Diện tích đất cho khu xử lý...............................................................................................................21 4.2 Lựa chọn công nghệ xử lý................................................................................................................22
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ.................28
5.1 Thông số thiết kế:............................................................................................................................28 5.2 Tính toán các công trình đơn vị........................................................................................................29 5.2.1 Song chắn rác thô:..........................................................................................................................29
5.2.1.1 Tính toán song chắn rác:.............................................................................................................29 5.2.1.2 Tổn thất áp lực qua song chắn rác:..............................................................................................31 5.2.1.3 Tính toán mƣong đặt song chắn rác:............................................................................................31 5.2.2 Hầm tiếp nhận:..............................................................................................................................33 5.2.2.1 Thể tích hầm tiếp nhận:.................................................................................................................33 5.2.2.2 Tính toán bơm:........................................................................................................................... 34
5.2.3 Máy lƣợc rác tinh:.........................................................................................................................34
5.2.4 Bể điều hoà ..................................................................................................................................36
5.2.4.1 Thể tích xây dựng bể điều hoà.......................................................................................................36
5.2.4.2 Đƣờng ống dẫn nƣớc, đƣờng ống dẫn khí......................................................................................36
5.2.4.3 Máy thổi khí, bơm nƣớc thải..........................................................................................................38
5.2.5 Bể keo tụ, tạo bông..........................................................................................................................39 5.2.5.1 Bể keo tụ.........................................................................................................................................39 5.2.5.2 Bể tạo bông....................................................................................................................................44 5.2.6 Bể lắng............................................................................................................................................47 5.2.6.1 Tính toán kích thƣớc bể lắng..........................................................................................................48 5.2.6.2 Tính toán máng thu nứơc, máng răng cƣa..................................................................................... 50 5.2.6.3 Tính toán lƣợng bùn mỗi ngày........................................................................................................51 5.2.6.4 Tính toán đƣờng ống dẫn bùn, bơm bùn.........................................................................................52 5.2.7 Bể SBR ...........................................................................................................................................53 5.2.7.1 Tính toán kích thƣớc bể SBR.......................................................................................................55 5.2.7.2 Kiễm tra lại một số thông số........................................................................................................56 5.2.7.3 Tính toán thiết bị dẫn khí, đƣờng ống và máy thổi khí...............................................................59 5.2.7.4 Tính toán máy thu nƣớc...............................................................................................................62 5.2.7.5 Tính toán bơm bùn, đƣờng ống bùn ............................................................................................62 5.2.8 Bể chứa bùn.....................................................................................................................................64 5.2.8.1 Kích thƣớc bể chứa bùn...................................................................................................................64
5.2.8.2 Đƣờng ống bùn và bơm bùn............................................................................................................65
5.2.9 Máy ép bùn....................................................................................................................................66 5.2.9.1 Thiết kế băng tải máy ép bùn.........................................................................................................66 5.2.9.2 Tính toán đƣờng ống dẫn nƣớc ra từ máy ép bùn đến hầm tiếp nhận...........................................67 5.2.9.2 Tính toán lƣợng polymer cần dùng...............................................................................................67 5.2.10 Bể khử trùng..................................................................................................................................68 5.2.10.2 Tính thùng hòa tan và khuấy trộn:.............................................................................................69
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KINH PHÍ.......................................................................71
6.1 Chi phí xây dựng và thiết bị:.................................................................................................................71
6.1.1 Chi phí xây dựng:..............................................................................................................................71 6.1.2 Chi phí thiết bị - máy móc:.................................................................................................................71 6.2 Chi phí vận hành:.................................................................................................................................73
6.2.1 Chi phí điện năng:.............................................................................................................................73
6.2.2 Chi phí hóa chất:...............................................................................................................................73 6.2.3 Chi phí công nhân:............................................................................................................................73
CHƯƠNG 7: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ...................................75
7.1 THI CÔNG :............................................................................................................75 7.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG........................................................................................75 7.3 ĐƢA CÔNG TRÌNH VÀO VẬN HÀNH..............................................................76 7.3.1 NGUYÊN TẮC CHUNG.....................................................................................76 7.3.2 QUY TRÌNH VẬN HÀNH NGÀY....................................................................76 7.4 BẢO TRÌ THIẾT BỊ VÀ KIỄM SOÁT HỆ THỐNG.........................................79 7.5 CÁC SỰ CỐ VẬN HÀNH HỆ THỐNG VÀ CÁC KHẮC PHỤC.....................79 7.5 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN..............................................81
7.5.1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ...........................................................................................81
7.5.2 KỸ THUẬT AN TOÀN:...................................................................................82
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................83
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢN VẼ
 

Đính kèm

  • luan van.rar
    1.6 MB · Lượt xem: 936
scroll-topTop