LVTN : Sản xuất sạch hơn cho nhà máy gỗ Satimex

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung :
- Mô tả khái quát nhà máy SATIMEX : Lịch sử hình thành; cơ cấu tổ chức; hoạt động sản xuất kinh doanh; thị trường tiêu thụ…
- Nhận diện và đánh giá các vấn đề môi trường nảy sinh do hoạt động sản xuất của nhà máy.
- Nghiên cứu tình hình sản xuất tại nhà máy bao gồm: xác định dây chuyền công nghệ; nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu; tình trạng sử dụng thiết bị máy móc trong nhà máy…
- Nghiên cứu, xác định, phân tích nguyên nhân phát sinh các dòng thải dựa vào sơ đồ dây chuyền công nghệ tại nhà máy
- Phân tích tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy
- Đề xuất, lựa chọn và thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn phù hợp với tình hình sản xuất thực tế tại nhà máy.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/bao%20cao%20tot%20nghiep%20o%20nha%20may%20go%20SATIMEX.doc

http://www.box.net/shared/1q2xmhcpws
 
scroll-topTop