Mẫu bản khai báo hóa chất

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phụ lục 1 MẪU BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số:40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương)

BẢN KHAI BÁO HOÁ CHẤT

Căn cứ Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hoá chất,
 

Đính kèm

  • ban.khai.bao.hoa.chat.doc
    71 KB · Lượt xem: 348
scroll-topTop