phần mềm quản lý rác thải thông minh

Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo và đội ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp

de^

Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp gồm 15 Ông/Bà có tên sau : Danh sách đính kèm;
Điều 2. Thành lập Đội Ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp gồm 22 Ông/Bà có tên sau : Danh sách đính kèm;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Trưởng ban,Các Ông Phó Trưởng ban và các cá nhân có tên tại Điều 1 ,Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo và đội ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp
 

Đính kèm

Top