Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo và đội ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp

de^

Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp gồm 15 Ông/Bà có tên sau : Danh sách đính kèm;
Điều 2. Thành lập Đội Ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp gồm 22 Ông/Bà có tên sau : Danh sách đính kèm;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Trưởng ban,Các Ông Phó Trưởng ban và các cá nhân có tên tại Điều 1 ,Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo và đội ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp
 

Đính kèm

Top