Mẫu Tờ trình chấp nhận đăng ký bản cam kết BVMT, Báo cáo thẩm định bản cam kết bảo vệ môi trường

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà!
Tình hình là theo Thông tư 26 quy định về lập bản cam kết BVMT, cơ quan xác nhận là UBND cấp huyện. Nhưng thực tế thì tiếp nhận và thẩm định là Phòng TNMT. Em có xem qua nhiều mẫu thông báo chấp nhận bản cam kết nhưng mỗi nơi một khác, nơi thì có thẩm định, nơi thì chỉ soạn giấy thông báo vào chuyển ông UB ký. Em muốn nâng cao vị trí và trách nhiệm của Phòng TNMT trong thẩm định, các bác nào ở huyện đã thẩm định bản cam kết có mẫu báo cáo và Tờ trình đề nghị UBND huyện chấp nhận đăng ký bản cam kết thì cho em xin với, tìm mãi mà không có, không nơi nào đưa lên cả. Mong cả nhà giúp em với!
_______________________________________________
Mẫu tham khảo:
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 239 /TB-UBND Điện Bàn, ngày 24 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án
“Nạo vét cát bồi kênh dẫn dòng vào bể hút trạm bơm Đông Lãnh và trạm bơm
Nam Hà 1 trên sông Bà Rén xã Điện Trung phục vụ công tác chống hạn vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2014”, tại xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Điện Trung.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 307/TTr-TNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Báo cáo số 57/BC-TNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 về thẩm định nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án “Nạo vét cát bồi kênh dẫn dòng vào bể hút trạm bơm Đông Lãnh và trạm bơm Nam Hà 1 trên sông Bà Rén xã Điện Trung phục vụ công tác chống hạn vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2014” của UBND xã Điện Trung, tại xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn thông báo:
1. Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án “Nạo vét cát bồi kênh dẫn dòng vào bể hút trạm bơm Đông Lãnh và trạm bơm Nam Hà 1 trên sông Bà Rén xã Điện Trung phục vụ công tác chống hạn vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2014” của UBND xã Điện Trung, tại xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã được đăng ký tại Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn.
2. Ủy ban nhân dân xã Điện Trung có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường.
3. Bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký và Thông báo này là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.
4. Ủy ban nhân dân xã Điện Trung phải báo cáo với Uỷ ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên; KT. CHỦ TỊCH
- Sở TN và MT tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng TN và MT huyện;
- Lưu VT.
(Đã ký)


Đặng Hữu Lên
 
scroll-topTop