Mới mà cũ

CHg

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Thanh Hoa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3248/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (sau đây gọi tắt là Thông tư 01). Về việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến cụ thể như sau:
1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định 29), đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường là “Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường”. Do vậy, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản: chỉ tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường của các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 29 nêu trên.
2. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ do chủ cơ sở gửi đến, cần ra thông báo bằng văn bản gửi cho cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vi phạm của chủ cơ sở theo quy định của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
3. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng:
- Đôn đốc các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản gửi cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết trước ngày 05 tháng 6 năm 2013 theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 29.
- Kiên quyết không phê duyệt đầu tư và không cho phép các dự án đầu tư triển khai thực hiện khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu còn có các vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục hướng dẫn, giải quyết.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, TCMT (7). KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

Vậy là sau ngày 5/6/2013 sẽ có quy định mới à các bác?
 

CHg

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Thanh Hoa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ do chủ cơ sở gửi đến, cần ra thông báo bằng văn bản gửi cho cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vi phạm của chủ cơ sở theo quy định của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Cái này chắc chẳng nơi nào tuân thủ cả, nhưng việc xác nhận và phê duyệt thì vẫn ok.
 
scroll-topTop