Ứng dụng Gom Rác GRAC

Một số quy chuẩn môi trường bằng tiếng Anh

bmtenvi47

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình hiện tại có dịch qua môt sô quy chuẩn môi trường. Các bạn tham khảo cho biết ý kiến chỉnh sửa để hoàn thiện
Cảm ơn
QCVN 07: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds
QCVN 19: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts
QCVN 20: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances
QCVN 24: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Wastewater
QCVN 25: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites
 

Đính kèm

#2
Top