Ứng dụng Gom Rác GRAC

Một số tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động - Sức khỏe nghề nghiệp

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
1. TCVN 5508:2009 : Tiêu chuẩn không khí vùng làm việc (vi khí hậu) thay thế cho TCVN 5508:1991
2. QCVN 06:2009 : Quy chuẩn quốc gia về Một số chất độc hại trong không khí xung quanh
3. TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện các quy định về Bệnh nghề nghiệp
4. TTLT 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT: Hướng dẫn công tác tổ chức an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất
5. TT 09/2000/TT-BYT: Hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 

Đính kèm

Top