Ứng dụng Gom Rác GRAC

Một số văn bản pháp luật liên quan tới báo cáo đánh giá tác động môi trường

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Một số văn bản pháp luật liên quan tới báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Luật bảo vệ môi trường năm 2005
  • Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường trường, cam kết bảo vệ môi trường
  • Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP về lập ĐMC, ĐTM, CKBVMT
  • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung mội số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 
Top