Mức bồi thường tai nạn lao động cho công nhân

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỏi:
Các vị tiền bối, các vị bằng hữu có thể cho em hỏi về mức bồi thường tai nạn lao động cho công nhân dc ko ạ?
Cám ơn nhiều ạ!
trả lời:
Trước tiên phải xem tai nạn này "lỗi do người lao động" hay "không phải hoàn toàn do lỗi của người lao động".
Theo luật an toàn vệ sinh lao động Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:
  • a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
  • b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;
Điều này thể hiện thông qua bộ hồ sơ về tai nạn lao động: biên bản, điều tra, ...
 
scroll-topTop