Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nghị định 179/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
CHÍNH PHỦ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 179/1999/NĐ-CP​
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 179/1999/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC​
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 

Đính kèm

Top