Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Quy định về ĐMC, ĐTM, CKBVMT

selena_nguyet

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tại Khoản 2, Điều 29 của Nghị định có quy định đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường là các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
- Vậy có danh mục các dự án phải lập dự án đầu tư không?
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải sản xuất nhưng quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình nhỏ cũng phải lập CKBVMT?
Mọi người giải đáp giùm mình với!
Thanks!!!!!
 
scroll-topTop