Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt làng nghề và biện pháp thu hồi, sử dụng cặn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
MỤC tiêu đề tài:
- Lựa chọn qui trình CN XLNT thích hợp, áp dụng cho đối tượng cụ thể là làng nghề Cao Xá Hạ thuộc Xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây.
- Xây dựng phương án chế biến sử dụng bùn cặn làm phân bón cho cây trồng với phương châm "sạch làng-tốt ruộng-đẹp quê hương"

Nguồn:Sưu tầm
 

Đính kèm

Top