Nhà máy đang xả nước thải 50m3, chuẩn bị xây dựng HTXLNT 100m3 thì làm thế nào?

nghiem937

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Bạc Liêu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại Nhà máy tôi đang xả nước thải có HTXLNT 50m3 mà chưa có giấy phép. Chuẩn bị xây dựng HTXL NT 100m3/ngày đêm. Đồng thời đang làm báo cáo xả nước thải.
Cách làm của tôi:
- Lập báo cáo xả thải theo trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước.
- Đánh giá khả năng tiếp nhận NT của nguồn nước (Chương III) theo TT02 và kết quả tính toán theo thông tư 02 là kết quả sau xử lý của HTXL (50m3), xử lý không đạt.
- Nhưng theo Quy trình xử lý (chuẩn bị xây dựng) 100m3 là đạt (theo tính toán lý thuyết) và lấy kết quả sau xử lý của HTXLNT 100m3 để đưa vào tính khả năng tiếp nhận NT của nguồn nước (TT02) có đúng không?
Nhờ các bạn bàn luận và đưa ra chính kiến của mình.
Thân !
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục đích cuối cùng của bạn là được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Như vậy theo mình bạn nên cải tạo hệ thống xử lý đảm bảo yêu cầu trước khi lập Báo cáo.
Còn việc bạn lập Báo cáo tại thời điểm này mà nói sẽ không đảm bảo theo cấu trúc của Mẫu 36 theo Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014.
 

nghiem937

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Bạc Liêu

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu vậy bạn có thể lập báo cáo với công nghệ và công suất hệ thống 50m3/ngày đêm như bình thường, tại Chương IV. Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước ở mục I. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Bạn có thể trình bày nội dung nâng công suất tại đây.
 
scroll-topTop