Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nhà máy gạo phát sinh chất thải nguy hại gì ?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nhà máy gạo tiến hành lập, đăng ký, xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (theo Luật bảo môi trường 2005; Thông tư 05/2008/TT-BTNMT). Nếu đã có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì tiếnh hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với Chủ nguồn thải theo Thông tư 12/2006/TT-BTNMT và Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).
Loại chất thải nguy hại có thể phát sinh ở nhà máy gạo:
- Bóng đèn huỳnh quang thải;
- Hộp mực in thải;
- Dầu nhớt thải;
- Giẻ lau nhiễm dầu;
Nếu đã phát sinh dù ít vẫn phải tiến hành.
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nếu đã có Sổ quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Chủ nguồn thải tiến hành chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo Thông tư 12/2006/TT-BTNMT.
Đọc Thông tư 12/2006/TT-BTNMT để thực hiện tốt công tác bảo về môi trường về Chất thải nguy hại.
Kính chao!
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
hiiiiii! Cái này thì Doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan quản lý cấp tỉnh. Trong quá trình làm việc Doanh nghiệp có vướng mặc gì về môi trường thì liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cơ quan trực tiếp quản lý mình. Ở đó người ta sẽ giải quyết những vướng mắc cho mình.
Tôi cũng nói thêm về thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển, giấy phép xử lý chất thải nguy hại : Với nhưng đơn vị chỉ có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH trên địa bàn 1 tỉnh thì do Sở TNMT cấp. Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý trên phạm vi vùng thì do Bộ TNMT cấp (Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006).


Kính Chào!
 
Top