nhờ tư vấn

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương trình làm việc nóng (làm việc trong môi trường nóng)

Chương trình này thiết lập các thủ tục bằng văn bản để tránh hỏa hoạn từ các hoạt động tạm thời liên quan đến một ngọn lửa trần hoặc sản xuất nhiệt, tia lửa, hoặc xỉ nóng. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn) hàn, cắt, mài, hàn, ống tan, ngọn đuốc áp dụng lợp mái và hàn. Chương trình bằng văn bản này sẽ đòi hỏi việc phát hành một giấy phép làm việc nóng trước khi bắt đầu công việc nóng.
Bạn có thể search: giấy phép làm việc trong môi trường làm việc nóng, hot work

Chương trình này áp dụng cho nhân viên 1 công ty nào đó, nhà thầu thực hiện hoặc giám sát hoạt động công việc nóng trong các tòa nhà, xây dựng mới trong các tòa nhà, xây dựng mới gắn liền với các tòa nhà.

Chương trình này không áp dụng cho các khu vực được thiết kế đặc biệt và được trang bị cho các hoạt động như vậy, ví dụ, khu vực hàn.

Thủ tục
Làm việc nóng không nên được thực hiện nếu công việc có thể tránh được hoặc thực hiện một cách an toàn hơn. Khi thực tế, đối tượng được hàn, cắt, hoặc nước nóng phải được chuyển đến một địa điểm an toàn được chỉ định, ví dụ, một khu vực được chỉ định hàn.

Nếu công việc nóng phải được thực hiện, một giấy phép làm việc nóng phải được lấy từ người quản lý khu vực trước khi công việc bắt đầu nóng.

Giấy Phép nóng làm việc sẽ không được cấp nếu có các điều kiện sau đây:
  • Bảo vệ phun nước bị hư hỏng.
  • Thiết bị chữa cháy là không có sẵn sàng.
  • Cắt hoặc hàn trên đường ống hoặc các kim loại khác có thể thực hiện đủ nhiệt để đốt cháy các vật liệu dễ cháy gần đó.
  • Bất kỳ điều kiện có thể dẫn đến nguy cơ không đáng có bằng cách thực hiện công việc
Bộ phận Trách nhiệm
  • Nhận ra trách nhiệm của mình đối với việc sử dụng an toàn cắt và thiết bị hàn trong khu vực của họ.
  • Thiết lập các khu vực được cắt và hàn.
  • Đảm bảo quy trình công việc nóng đang được thực hiện và theo dõi trong khác hơn các khu vực được chỉ định.
  • Đảm bảo rằng người giám sát, máy cắt, thợ hàn và được đào tạo phù hợp trong hoạt động của các thiết bị và sử dụng an toàn của quá trình.
  • Đảm bảo rằng các nhà thầu theo thủ tục này.
Quản lý nhà thầu làm việc
Quản lý dự án chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các nhà thầu bên ngoài theo quy trình công việc nóng khi làm việc trong khuôn viên công ty.
 
scroll-topTop