Những ngày kỉ niệm môi trường đáng nhớ ^^

ngoctien510

Mầm xanh
Bài viết
25
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 02/2: Ngày Đất ngập nước

Ngày 14/3: Ngày quốc tế hành động bảo vệ các dòng sông

Ngày 21/3: Ngày bảo vệ rừng thế giới

Ngày 22/3: Ngày Nước Thế giới
"Nước và An ninh lương thực"


Thứ bảy cuối cùng của Tháng 3 hàng năm: Giờ trái đất
" Tôi và bạn hãy cùng hành động"

Ngày 22/4: Ngày Trái Đất

Ngày 22/5: Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới
" Đa dạng sinh học Biển"

Ngày 05/6: Ngày Môi trường Thế giới
" Kinh tế Xanh: bao gồm tất cả chúng ta?"


Ngày 06/6: Ngày Đại dương Thế giới


Ngày 17/6: Ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán


Ngày 11/7: Ngày Dân số Thế giới


Ngày 16/9: Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozon


Ngày 28/9: Ngày Người tiêu dùng xanh

Cuối tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm: chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

Ngày 02/10: Ngày Quốc tế về Giảm thiểu thảm họa thiên nhiên


1-7/10: Tuần lễ Bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới


Ngày 04/10: Ngày động vật thế giới

Ngày 24/10: Ngày hành động vì biến đổi khí hậu quốc tế

Ngày 29/12: Ngày Đa dạng Sinh học Việt Nam
 
scroll-topTop