nội dung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chương trình này cung cấp cho người học một sốnăng lực để có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý chất thải nguy hại.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng:

- Có nhận thức đúng đắn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất thải nguy hại.

- Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản quản lý chất thải nguy hại; tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất thải nguy hại.

- Áp dụng được những kiến thức về quản lý chất thải nguy hại để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất thải nguy hại phù hợp với điều kiện thực tế tại trong quá trình thu gon, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG
1. Chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất thải nguy hại bao gồm các chuyên đề chính sau:

  • Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý.
  • Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại
  • Chuyên đề 3: Hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý một số nhóm CTNH điển hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam
  • Chuyên đề 4: Vận hanh an toàn phương tiện, thiết bị xử lý chất thải nguy hại và an toàn lao động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên
  • Chuyên đề 5: Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
  • Chuyên đề 6: Phân định, phân loại chất thải nguy hại
  • Chuyên đề 7: Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại
  • Thảo luận hoặc viết thu hoạch
Mô tả các chuyên đề

a) Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Khái niệm chất thải nguy hại.

- Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường (không khí, nước, đất...) và sức khỏa con người.

- Những bệnh thường gặp khi tiếp xúc với chất thải nguy hại.

- Các biện pháp quản lý chất thải nguy hại đối với cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại .

- Các biện pháp quản lý chất thải nguy hại đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

b) Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Khái quát chung hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý chất thải tại Việt Nam: Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn, TCVN, QCVN.

- Các nội dung về quản lý chất thải nguy hại trong Luật Môi trường 2014.

- Các nội dung về quản lý chất thải nguy hại trong Nghị định về chất thải và phế liệu 2014.

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư về quản lý chất thải nguy hại.

- Hướng dẫn áp dụng các TCVN, QCVN liên quan đến quản lý chất thải nguy hại.

c) Chuyên đề 3: Hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý một số nhóm CTNH điển hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Các nhóm CTNH điển hình .

- Các công nghệ xử lý chất thải nguy hại hiện nay.

- Lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp cho một số nhóm CTNH điển hình.

d) Chuyên đề 4: Vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xử lý chất thải nguy hại và an toàn lao động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xử lý CTNH.

- An toàn lao động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên.

d) Chuyên đề 5: Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Hướng dẫn thực hiện báo cáo quản lý CTNH của chủ nguồn thải.

- Hướng dẫn thực hiện báo cáo quản lý CTNH của tổ chức, cá nhân có Giấy phép hành nghề QLCTNH.

- Hướng dẫn thực hiện báo cáo quản lý CTNH của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống kê khai điện tử quản lý tích hợp chất thải nguy hại.

e) Thảo luận và viết thu hoạch

Nội dung cơ bản bao gồm:

- Thảo luận nội dung liên quan đến các chuyên đề đã học, giải đáp thắc mắc.

- Kiểm tra, viết bài thu hoạch hoặc bài tập tình huống theo nội dung các chuyên đề đã học.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Kết thúc mỗi chuyên đề trong chương trình đào tạo này sẽ có một bài kiểm tra chuyên đề để đánh giá theo kết quả học tập ở đầu ra. Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra do giảng viên cơ sở đào tạo chương trình này quyết định và phải được công bố trước khi thực hiện khóa đào tạo.

2. Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề được chấm theo thang điểm hệ 10 (từ 0 đến 10), bài kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.

3. Người học tham dự ít nhất 90% thời gian lên lớp lý thuyết, thực hiện đầy đủ các bài thảo luận theo yêu cầu của chuyên đề, chấp hành đúng các quy định của cơ sở đào tạo thì được tham dự kiểm tra kết thúc chuyên đề.

4. Nếu người học có điểm chưa đạt yêu cầu hoặc không đủ điều kiện dự kiểm tra được quy định tại khoản 2 Điều 33, mục này thì phải học lại chuyên đề đó. Việc học lại do giảng viên cơ sở đào tạo chương trình này quyết định.

5. Người học có điểm kiểm tra của tất cả các chuyên đề trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu sẽ được xem xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

từ khóa: quản lý chất thải nguy hại, chứng chỉ, đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại, đào tạo, huấn luyện, giấy chứng nhận, an toàn lao động, nghiệp vụ quản lý chất thải nguy hại
 
scroll-topTop