Nội dung đào tạo nghiệp vụ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bao gồm các chuyên đề chính sau:


Mô tả các chuyên đề


a) Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Khái niệm xăng dầu, nguồn gốc, bản chất của xăng dầu.

- Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu tới môi trường (không khí, nước, đất...).

- Một số biện pháp giảm thiểu, phòng chống ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu.

- Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu tới sức khỏe con người, cộng đồng dân cư.

- Những bệnh thường gặp trong kinh doanh xăng dầu, biện pháp phòng chống, chữa trị các bệnh nghề nghiệp liên quan đến xăng dầu.

b) Chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Khái quát chung hệ thống pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường tại Việt Nam: Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn, TCVN, QCVN

- Các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

- Các nội dung bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng và người lao động.

c) Chuyên đề 3: Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu; ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Tổng quan về ô nhiễm không khí do xăng dầu, nước thải nhiễm dầu; đặc trưng của nước thải nhiễm dầu.

- Các nguồn phát sinh nước thải nhiễm dầu, ô nhiễm không khí do xăng dầu.

- Các biện pháp giảm thiểu và xử lý nước thải nhiễm dầu, ô nhiễm đất, không khí do xăng dầu.

- Tràn dầu, các sự cố tràn dầu; những nội dung công việc và biện pháp ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu.

d) Chuyên đề 4: An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Vai trò và tầm quan trọng của vận chuyển xăng dầu.

- Các hình thức, phương tiện vận chuyển xăng dầu (vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển, đường ống)

- Quy định về an toàn môi trường trong vận chuyển xăng dầu;

- Các biện pháp an toàn môi trường phương tiện, thiết bị trong vận chuyển xăng dầu.

d) Chuyên đề 5: Một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Chất thải rắn, đặc tính của chất thải rắn, chất thải rắn nguy hại.

- Ảnh hưởng của chất thải rắn nhiễm dầu tới môi trường (môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí...), sức khỏe con người.

- Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh xăng dầu trong quản lý, xử lý chất thải rắn nhiễm dầu.

- Một số phương pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải rắn nguy hại trong kinh doanh xăng dầu.

e) Thảo luận và viết thu hoạch

Nội dung cơ bản bao gồm:

- Thảo luận nội dung liên quan đến các chuyên đề đã học, giải đáp thắc mắc.

- Kiểm tra, viết bài thu hoạch hoặc bài tập tình huống theo nội dung các chuyên đề đã học.
 
scroll-topTop