Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải sinh hoạt có được nhập chung với nước thải sản xuất?

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
được, nhưng bạn nên xem thử hiệu quả kih tế thề nào, nước thải sản xuất của bạn có cần xử lý hóa lý ko? nếu có, mà bạn cho thêm nước thải sinh hoạt vô (nuoc thai sinh hoạt ko cần hóa lý) thì làm tăng lưu lượng -> tăng hóa chất xử lý -> tăng giá thành xử lý. bình thường ng ta tách riêng, cho chung vào bể xử lý vi sinh thôi
 
Top