Ô nhiễm môi trường

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ô nhiễm môi trường là một dạng ngoại ứng được tạo ra bên trong một quá trình nào đó nhưng gây nên những chi phí không được đền bù cho các đối tượng và quá trình bên ngoài khác.

Nếu những chi phí gây ra cho bên ngoài được đền bù bằng một hình thức nào đó, có thể xem ngoại ứng ô nhiễm đã được giải quyết.
Ô nhiễm môi trường theo quan điểm kinh tế học phụ thuộc vào 2 yếu tố: hiệu ứng vật lý của chất thải và phản ứng của con người đối với hiệu ứng ấy.
- Hiệu ứng vật lý có thể mang tính sinh học như thay đổi gen di truyền, giảm sức khoẻ… hay mang tính hoá học như ảnh hưởng của mưa axit đối với các công trình xây dựng ….
- Phản ứng đối với con người thể hiện dưới dạng không hài lòng hoặc hoàn toàn bàng quan.

Ô nhiễm vật lý và ô nhiễm kinh tế là 2 khái niệm khác nhau. Ô nhiễm kinh tế chỉ xuất hiện khi người ta bắt đầu nhận thấy các hiệu ứng vật lý của ô nhiễm. Nếu con người không quan tâm đến hiệu ứng của các dòng chất thải thì ô nhiễm kinh tế cũng không xảy ra.
 
scroll-topTop