OHSAS 18001 Audit Checklist

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khuyến cáo: tài liệu là tiếng anh, bảng dịch tiếng việt dưới đây bởi google nên chưa chính xác
Các bạn download tài liệu phía bên dưới. Nguồn: sưu tầm từ nước ngoài

2.1.Tìm kiếm - Kết quả của việc đánh giá bằng chứng kiểm toán thu thập được so với các tiêu chí kiểm toán đồng ý. Các kết quả kiểm toán cung cấp cơ sở cho báo cáo kiểm toán. Trong khi tất cả các phát hiện của sự không phù hợp phải được ghi chép, phát hiện sự phù hợp có thể được tài liệu nếu trong thoả thuận phạm vi kiểm toán.

2.2. Sự không tuân thủ - Một hoạt động, thuộc tính, hoặc tài liệu, mà không thực hiện theo yêu cầu thành lập, và có thể dẫn đến một tình trạng có một ảnh hưởng xấu đến chất lượng, môi trường, ES & H, hoạt động, hoặc độ tin cậy.

2.3. Chính sự không tuân thủ - Một thiếu của một phần tử, thủ tục, hoặc một yêu cầu không thực hiện đặt quá trình / hệ thống tại nguy hiểm, và có thể dẫn đến tác động đáng kể về chất lượng, môi trường, ES & H, hoạt động, hoặc độ tin cậy.

2.4. Sự không tuân thủ nhỏ - Một mất hiệu lực trong một chương trình quan sát, quy trình, thủ tục, hoặc yêu cầu, sự cố thường duy nhất mà không có một tác động đáng kể về chất lượng, môi trường, ES & H, hoạt động, hoặc độ tin cậy.

2.5. Không tuân thủ - Không tuân thủ các yêu cầu luật lệ hiện hành.

2.6. Các khuyến nghị (cơ hội để cải thiện) - Một đề nghị có nghĩa là cải thiện hoạt động hoặc thực hiện các mục đích của yêu cầu một.
 

Đính kèm

  • 18001_Audit_Checklist.rar
    38.6 KB · Lượt xem: 1,626
scroll-topTop