PCCC

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gộp chung vẫn được nhé bạn
Căn cứ chương IV Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2011, luật PCCC sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 08/2001/ L- CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001

Chapter IV base on the law on fire prevention and fire-fighting was parliamentary republic socialist Vietnam X Session IX passed on 29/06/2011, Fire Code amendments to some articles of the Law on Fire Prevention and Fire dated on 22/November/2013 and the President signed an order published No. 08/2001/ L-CTN dated on 12/July/2001

Căn cứ vào vào Điều 35. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viện đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, Nnghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 07 năm 2014 qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

Pursuant to Decree No. 79/2014/ND-CP dated 21/July/2014 detailed regulations for implementation of some articles of the Law on Fire Prevention and Fire and Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Fire Prevention and fire.

Căn cứ Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của Lực lương Phòng cháy và chữa cháy

Pursuant to Decree No. 83/2017/NĐ-CP dated 18/July/2017 regulation on rescue operation by Fire Departments.

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy.

Pursuant to Circular 08/2018/TT-BCA dated 05/Mar/2018 on elaboration of Decree No. 83/2017/ND-CP dated 18/July/2017 providing for Rescue operations by the Firefighting forces.
 
scroll-topTop