Phân biệt thuế BVMT và phí BVMT?

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thuế môi trường là khoản thu của ngân sách nhà nước, nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng tới môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Mục tiêu của thuế môi trường. Mục tiêu của thuế môi trường là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi trường để bù đắp cho các chi phí xã hội. Thuế môi trường có thể chia thành 2 loại:

- Thuế gián thu: Đánh vào giá trị hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

- Thuế trực thu: Đánh vào lượng chất thải độc hại với môi trường do cơ sở sản xuất gây ra.

Tại Việt Nam, Luật Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010. Theo Luật Thuế Bảo vệ môi trường, đối tượng chịu thuế gồm 8 nhóm: Xăng, dầu, mỡ, nhờn; Than đá; Dung dịch HCFC; Túi ni lông; Thuốc diệt cỏ (loại hạn chế sử dụng); thuốc trừ mối (hạn chế sử dụng); Thuốc bảo quản lâm sản (hạn chế sử dụng); Thuốc khử trùng kho (hạn chế sử dụng). Ngày 8/8/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT. Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế BVMT. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.

Phí môi trường là khoản thu từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động BVMT, tính trên lượng phát thải của chất ô nhiễm và chi phí xử lý ô nhiễm hoặc khắc phục tác động tiêu cực do chất ô nhiễm gây ra với môi trường.

Mục đích của phí môi trường nhằm ngăn ngừa xả thải ra môi trường các chất ô nhiễm có thể xử lý được. Vì vậy, phí môi trường cần đạt được: Thứ nhất là làm thay đổi hành vi của người gây ô nhiễm; Thứ 2 là tăng nguồn thu nhập để chi trả cho những hoạt động cải thiện môi trường. Hiện nay ở nước ta đang áp dụng một số loại phí như sau:

- Phí vệ sinh môi trường: Là khoản phí trả cho việc thu gom, xử lý rác thải đô thị. Đây là công cụ kinh tế được sử dụng khá sớm. Về cơ bản loại phí này được sử dụng ở khu vực đô thị, mức phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, do vậy, mức phí thu có thể khác nhau phụ thuộc vào từng địa phương.

- Phí BVMT đối với nước thải: Hiện đang được triển khai thực hiện trong cả nước trên cơ sở các Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2003 và 04/2003/NĐ-CP ngày 8/1/2007 nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ nước thải, sử dụng tiết kiệm nước sạch và tạo nguồn kinh phí thực hiện việc bảo vệ, khắc phục ô nhiễm môi trường.

- Phí BVMT đối với chất thải rắn: Hiện đang được triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị định 174/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2007 nhằm hạn chế phát sinh chất thải rắn và tạo nguồn kinh phí bù đắp một phần chi phí xử lý chất thải rắn.

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: Hiện đang được triển khai thực hiện trong cả nước trên cơ sở Nghị định 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/5/2008. Nghị định quy định khoản phí được thu trên mỗi đơn vị khoáng sản được khai thác. Phí áp dụng cho các loại khoáng sản: đá, fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng ti tan (ilmenit), các loại khoáng sản kim loại, quặng apatit,
 

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giống:Là các công cụ kinh tế đánh vào thu nhập bằng tiền của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công cụ này chỉ áp dụng hiệu quả trong nền kinh tế thị trường
Khác:
  • Lý do thu: Thuế tạo ra nguồn thu ngân sách, thiết lập công bằng xã hội, đinh hướng tiêu dùng, còn phí thì đã cung cấp dịch vụ nên cần thu hồi vốn đầu tư và chi phí quản lý
  • Tầm quan trọng: thuế có tầm quan trọng cao hơn phí
  • Chủ thể ban hành: Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, còn phí là Chính phủ, Bộ Tài Chính và các cơ quan nhà nước khác theo thẩm quyền
  • Tính lợi ích: Thuế không liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp, phí liên quan trực tiếp đến lợi ích người nộp
  • Tính ổn định: Thuế Có tính ổn định cao, ít thay đổi, còn thuế có tính ổn định thấp hơn, ít thay đổi nhanh chóng
  • Chủ thể có quyền thu: Chỉ có nhà nước mới có quyền thu thuế, còn phí thì nhà nước hoặc tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc được ủy quyền.
 
scroll-topTop