Phân compost của rác thải đô thị (phần 2)

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
12.2 TECHNOLOGY
Facility Site Selection Considerations
Caùc moái quan taâm veà söï löïa choïn ñòa ñieåm coù ñieàu kieän thuaän lôïi

Buffer Zone Khu vöïc laøm taàng ñeäm
Vieäc ñaùnh giaù xaûy ra vôùi caùc ñieàu kieän xöû lyù chaát thaûi ñang xem xeùt söï löïa choïn ñòa ñieåm & söï chuaån bò ñeå baûo veä khoâng khí, nöùôc & caùc nguoàn taøi nguyeân raén phaûi cuõng ñöôïc thöû nghieäm vôùi moät ñieàu kieän phaân troän. Theâm vaøo pheùp ño thoâng thöøông thì caùc moái quan taâmveà ñòa hình, thuyû hoïc, kinh teá, chính trò & xaõ hoäi hoïc ñöôïc bao goàm caû trong tieán trình cuûa vieäc choïn löïa, söï cung caáp moät “ khu vöïc laøm taáng ñeäm” moät caùch thoaû ñaùng giöõa caùc khu vöïc daân cö & caùc khu vöïc coù ñieàu kieän thuaän lôïi. Trong caùc yeáu toá coù nhieäm vuï quan troïng cho nhu caàu cuûa moät khu vöïc laøm taàng ñeäm ( nhö söï chuyeån ñoäng baèng xe coä, tieáng oàn) thì muøi ñöôïc xeáp vaøo vò trí cao nhaát. Hôn theá nöõa vì khaû naêng xaûy ra caùc muøi khoù chòu neân kích thöùôc cuûa phaïm vi laøm taàng ñeäm phaûi mang tính chaéc chaén. Theâm vaøo ñoù kích thuôùc thaät söï cuûa khu vöïc ñuôïc yeâu caàu cho moät ñieàu kieän thuaän lôïi rieâng bieät döïa vaøo ñoä lôùn cuûa söï môû roäng, tính töï nhieân cuûa chaát thaûi, loaïi heä thoáng phaân troän chieám öu theá, & möùc ñoä haønng raøo vaây quanh & möùc ñoä kieåm soaùt vieäc toaû muøi. Thaät vaäy, khu vöïc laøm taàng ñeäm ñuôïc chæ ñònh cho moät vaøi taán raùc thaûi hieän dieän moãi ngaøy thì phaûi caùch xa hôn cho moät heä thoáng MSW ñaày ñuû, phaân boùn, hoaëc ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaân thaûi raùc coáng.

Odors Trong ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaân troän, caùc muøi khoù chuïi thöôøng coù hai nguoàn goác chính: (1) caùc chaát thaûi raén maø ñoùng vai troø nhö chaát ñeäm & (2) nhöõng thieáu soùt & ruûi ro trong vaän haønh. ( nhöõng chaát thaûi raén saân vöôøn thöøông coù ít, hoaëc coù moät soá muøi tröø khi muøi coù söï taäp hôïp toái ña cuûa coû hoaëc thöùc aên thöøa ) Maëc duø caùc muøi trong luùc vaän haønh coù theå ñöôïc giöõ kín ôû möùc ñoä toái thieåu, nhöng nhöõng muøi naøy seõ daãn tôùi vieäc chaát thaûi toaû muøi laø ñieàu khoâng traùnh khoûi. Tuy nhieân, tính cöôøng ñoä cuûa chuùng coù theå ñöôïc giaõm ñaùng keå baèng kho baõi döï tröõ ñuùng caùch & tieán trình nhanh choùng.
Söï aûnh höôûng cuûa vaán ñeà muøi coù theå ñöôïc giaõm ñaùng keå baèng vieäc raøo chung quanh caùch chaát thaûi thu thaäp ñöôïc & nhöõng khu vöïc kho baõi & caùc giai ñoaïn möng muû sôùm & tích cöïc cuûa tieán trình phaân troän. Phöông phaùp laøm thoâng gioù cuûa heä thoáng nhaø cöûa coù theå ñöôïc thieát keá nhö khoâng khí ñöôïc huùt ra thoâng qua moät maùy loäc khí (Public Works, 1992) hoaëc maùy loäc muøi. Ñaùng tieác laø khi chuùng ta thöïc hieän nhö theá thì toán keùm & khoâng kieåm chöùng ñöôïc.

Compost Systems
Nhaân toá cô baûn cuûa phaân troän cô sôû bao goàm hai yeáu toá: (1) cung caáp caùc ñieàu kieän boå sung cho phaân troän trong moät phöông thöùc coù theå chaáp nhaän ñöôïc mang tính kinh teá & moâi tröôøng & (2) quyeát ñònh loaïi & kích thöùôc cuûa heä thoáng phaân troän & caùc khía caïnh khaùc cuûa coâng ngheä baèng nhieàu loaïi, khoái, tính töï nhieân cuûa raùc thaûi & kích thöôùc cuûa khu vöïc laøm taàng ñeäm coù theå chaáp nhaän ñöïôc.

Classification of Compost Systems Heä thoáng phaân troän ñöôïc chia nhoû thaønh hai nhoùm chính: (1) luoàng gioù & (2) heä thoáng oáng maïch.Vieäc phaûn aûnh cô cheá laøm thoâng gioù cuûa heä thoáng naøy laø nhöõng luoàng gioù coù theå laø moät loaïi ñaûo ngöôïc, loaïi baét buoäc laøm thoâng gioù ( loø phaûn öùng tónh) hoaëc moät söï keát hôïp cuûa heä thoáng thoâng gioù & ñaûo ngöôïc. Moät luoàng gioù tieâu bieåu ñöïôc trình baøy ôû hình 12.4. Luoàng gío coù theå ñöïôc che chaén ( coù nghóa laø chöùa ñöïng trong moät keát caáu ) hoaëc luoàng gioù naøy coù theå khoâng ñöïôc baûo veä. Söï aån naùu coù theå ñöïôc cung caáp vôùi moät heä thoáng laøm thoâng gioù nhö theá maø söï toaû hôi coù theå laø ñieàu kieän khaù toát. Ngoaøi ra, vaøo muøa ñoâng söï xem xeùt phaûi ñöôïc ñaët ra cho vieäc kieåm soaùt söï nhöng ñoïng ñoä aåm bò thoaùt ra bôûi caùc caùc nguyeân vaät lieäu trong phaân troän hoaït ñoäng. Nhöõng phaûn öùng trong heä thoáng oáng maïch coù moät trong caùc hình theå sau ñaây: daïng hình oáng naèm ngang maø xoay quanh moät caùch chaäm chaïp & coù theå chia thaønh ngaên, daïng hình thaùp thaúng ñöùng & moät beå hôû ñöôïc trang bò vôùi moät thieát bò gaây kích thích & naêng ñoäng. Taát caû caùc thieát laäp cuûa nhöõng heä thoáng oáng maïch coù söï döï tröõ cho vieäc baét buoäc laøm thoâng khí. Bôûi vì söï neùn khí mang tính kinh teá neân vieäc xaùc laäp thoâng thöøông laø aùp duïng ñeå phaûn öùng cho giai ñoaïn tích cöïc & giai ñoïan haõm khí & ñeå döïa vaøo luoàng gioù cho giai ñoaïn möng muû. Hình aûnh cuûa moät heä thoáng oáng maïch ñöïôc veõ ra trong hình12.5

Aeration Mechanisms Cô cheá laøm thoâng gioù
Vieäc cung caáp toaû ñaùng söï laøm thoâng gioù laø moät neùt ñaëc tröng caàn thieát cuûa haàu heát taát caû heä thoáng phaân troän ñang toàn taïi. Nhöõng cô cheá laøm thoâng gioù ñoøi hoûi trong vieäc cung caáp oxy thuoäc khí quyeån chia thaønh ba nhoùm chính & ñöïôc ñaët teân nhö sau: boái roái, thoâng khí baét buoäc & söï ñoåi höùông. Moät heä thoáng ñaëc bieät coù theå laø moät keát hôïp chaët che õ hoaëc laø moät söï phoái hôïp veà cô cheá. Söï boáiroái ñöïôc thöïc hieän bôûi vieäc ñaûo loän, kích thích & hoaëc pha troän cuûa khoái phaân troän. Trong vieäc baét buoäc laøm thoâng khí thì khoâng khí hoaëc bò huùt vaøo hoaëc bò ñaåy ra thoâng qua khoái phaân troän. Phaàn lôùn nhöõng heä thoáng oáng maïch döïa vaøo söï keát hôïp cuûa ba cô cheá. Trong phaân troän luoàng khí, söï nghieàn & söï choàng ñoùng raùc thaûi raén ñaït tôùi söï thoâng khí ban ñaàu. Theo nhö traïng thaùi choïn loïc trong haøm löïông ñoä aåm thì phaàn lôùn vieäc yeâu caàu oxy cho vi khuaån trong nguyeân vaät lieäu coù luoàng gioù ñöôïc tieáp nhaän baèng vieäc ñaûo luoàng gioù hoaëc baèng vieäc thuùc ñaåy khoâng khí thoâng qua luoàng gioù ( coù nghóa laø laøm thoâng hôi ñoáng raùc) Coù raát ít löôïng oxy ñi vaøo baèng söï khueách taùn aùnh saùng cuûa khoâng khí bao quanh ñi vaøo taàng ôû phía ngoaøi cuøng cuûa luoàng khí.

Windrow Systems Nhöõng heä thoáng luoàng khí
Site Preparation Söï chuaån bò ñòa ñieåm
Söï chuaån bò cho caùc moái quan taâm trong cuoäc thaûo luaän naøy laø khu vöïc nghieân cöùu ñoù ( coù nghóa laø khu vöïc maø nhöõng luoàng gioù coù söï duy trì lieân keát & keát caáu veà maët trang thieát bò thì ñöïôc thao dieãn ) Ñeå ñöïôc thuaän lôïi thì ñòa ñieåm nghieân cöùu cuõng ñöôïc xem nhö laø nôi chöùa raùc thaûi trong cuoäc thaûo luaän naøy.

Pad Specifications Nhöõng ñaëc ñieåm kyû thuaät cuûa nôi chöùa
Nhöõng ñaëc ñieåm kyû thuaät cuûa nôi chöùa bao phuû vôùi söï phaân boå roäng lôùn & chòuï taùc ñoäng bôûi kích thöùôc cuûa quaù trình hoaït ñoäng, tính töï nhieân cuûa raùc thaûi ñeå pha troän & nhöõng chæ ñònh cuûa töøng tröôøng hôïp rieâng bieät cho raùc thaûi ( ví duï nhö söï gaàn keà vôùi nhöõng khu vöïc daân cö, ñaát cho söû duïng, khaû naêng taøi chính) Giöõa nhöõng ñaëc ñieåm kyû thuaät thích hôïp nhaát laø tính lôïi ích cuûa tính höõu duïng caàn thieát, beà maët & caáu truùc phuø hôïp vôùi söï deã bò aûnh höôûng cuûa taát caû caùc loaïi thôøi tíeât & söï khoâng chuù yù ñeán caùch söû duïng cho duø nôi chöùa coù ñöïôc che chaén hay phoâ baøy ra ñoái vôùi moâi tröôøng, vieäc ño luôøng khoâng khí moät caùch thích hôïp, söï ngaên chaën vieäc xaâm nhaäp nöùôc, vieäc thu thaäp & xöû lyù tieán haønh laïi töø nôi chöùa & vieäc thu thaäp mang tính chieát loïc & xöû lyù.

Utilities Nhöõng tính höõu duïng
Ñöôøng ñi neân saün saøng cho nöùôc & ñieän. Nöôùc thænh thoaûng neân ñöïôc theâm vaøo cho khoái phaân troän ñeå giöõ haøm löôïng ñoä aåm töø vieäc tuït nhieät ñoä cho tôùi nhöõng möùc ñoä haïn cheá. Nöôùc cuõng neân döï tröõ taïi nguoàn ñeå kieåm soaùt buïi & chaùy noå. Maëc duø ñöøông truyeàn ñeå cung caáp löïc thì khoâng quan troïng nhö ñöôøng truyeàn cung caáp nöùôc nhöng coù nhieàu söï öùng duõng höõu ích ( nhö nhöõng maùy quaït naêng löôïng & söï chieáu saùng )

Pad Surface and Construction Söï xaây döïng & beà maët nôi chöùa
Taát caû caùc khu vöïc nôi chöùa neân ñöïôc chuaån bò & saün saøng cho vieäc baát chaáp söû duïng cuûa thôøi tieát. Nôi chöùa neân ñuû toát ñeå hoå trôï cho vieäc keát hôïp söùc naëng khoái phaân troän & keát hôïp vôùi caùc trang thieát bò chöùa nguyeân vaät lieäu, vaø nôi chöùa naøy cuõng ñuû toát cho vieäc tieán haønh di chuyeån sau ñoù. Möùc ñoä yeâu caàu cuûa söï phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm kyõ thuaät ( nhö tính linh hoaït cuûa söï öùng duïng) lieân quan tôùi beà maët vaø söï xaây döïng thì gaàn nhö gaén lieàn moät caùch chaët cheõ vôùi giai ñoaïn cuûa tieán trình phaân troän. Söï phuø hôïp veà nôi chöùa vôùi ñaëc ñieåm kyõ thuaät laø caàn thieát nhaát
cho nhöõng giai ñoaïn möng muû ban ñaàu, naêng ñoäng & giai ñoaïn chaäm treã, söï suy giaõm luùc tieán trình möng muû & ít ra laø caàn thieát trong suoát quaù trình döï tröõ.

Calculation of Total Area of Windrow Pad
Söï tính toaùn tuyeät ñoái khu vöïc cuûa nôi chöùa luoàng khí
Söï ña daïng cuûa caùc yeáu toá bao goàm ñeå quyeát ñònh kích thöùôc thuû tuïc cuûa khu vöïc. Giöõa nhöõng yeáu toá naøy laø khoái luôïng nguyeân vaät lieäu trôû neân phuø hôïp trong suoát tieán trình phaân troän nhö töø caùc caáu truùc cuûa caùc luoàng khí thoâng qua maùy nghieàn raùc cuûa taát caû caùc loaïi raùc ñöïôc döï tröõ, hình daïng caùc luoàng khí, khoaûng khoâng gian yeâu caàu cho keát hôïp vôùi caùc trang thieát bò chöùa nguyeân vaät lieäu & vieäc tieán haønh di chuyeån töø ñoù, & heä thoáng laøm thoâng gioù ( baét buoäc hoaëc ñaûo ngöôïc)
Sau ñaây laø baûng toång keát goàm caùc böùôc bao goàm trong vieäc tính toaùn cho khu vöïc nôi chöùa raùc. Ñeå thuaän tieän hôn thì caùc böùôc ñöïôc saép xeáp theo boán nhoùm chính: (A) khoái löïông toång quaùt cuûa nguyeân lieäu ñeå caáp cho maùy khi cheá bieán ñeå thaønh phaân troän (B) khu vöïc ñang söû duïng chæ cho caùc luoàng khí (C) khu vöïc tieán haønh di chuyeån & (D) toaøn boä soá löïông khu vöïc laøm nôi chöùa.
A.Khoái löïông toång quaùt cuûa nguyeân lieäu ñeå caáp cho maùy khi cheá bieán
Khoái löïông toång quaùt cuûa nguyeân lieäu ñeå caáp cho maùy khi cheá bieán ( ft³ hoaëc m³ )
thôøi gian löu tröõ ( ngaøy ) × tyû leä coâng suaát cuûa nguyeân lieäu ñeå caáp cho maùy khi cheá bieán ( Ib/ngaøy hoaëc kg/ngaøy)
=
tyû troïng soá löôïng lôùn ( Ib/ft³ hoaëc kg/m³ ) ( 12.1)

B. Khu vöïc ñang söû duïng chæ cho caùc luoàng khí
Böùôc 1: Quyeát ñònh dung tích cuûa caùc luoàng khí
Dung tích ( ft³ hoaëc m³ ) = maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa ( ft³ hoaëc m³ ) × chieàu daøi cuûa luoàng khí ( ft hoaëc m) ( 12.2 )

Khu vöïc caét ngang coù choïn loïc coù chöùc naêng cuûa hình daïng maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa. Hình 12.6 seõ minh hoïa boán loaïi cuûa moät khoái raùc coù hình vuoâng hoaëc hình chöõ nhaät choïn loïc caét ngang ( Hình 12.6a ) ñöïôc cho bôûi Eq. (12.3 )

Maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc ( ft³ hoaëc m³ ) = ñaùy ( ft hoaëc m ) × chieàu cao ( ft hoaëc m ) ( 12.3 )

Maët khaùc, hình daïng cuûa maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc trong hình 12.6b ñöôïc xaùc ñònh bôûi Eq. ( 12.4)

Maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc ( ft³ hoaëc m³ ) = /4 × b ( ft hoaëc m) × h ( ft hoaëc m) ( 12.4 )

Hình daïng cuûa maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc trong hình 12.6c ñöôïc cho bôûi Eq. ( 12.5)

Maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc ( ft³ hoaëc m³ ) = ½ ( a + b ) ( ft hoaëc m ) × h ( ft hoaëc m ) ( 12.5 )

Hình daïng cuûa maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc trong hình 12.6d ñöôïc cho bôûi Eq. ( 12.6)

Maët caét ngang cuûa khu vöïc chöùa choïn loïc ( ft³ hoaëc m³ ) = ½ b ( ft hoaëc m ) × h( ft hoaëc m)
( 12.6 )
Böôùc 2: Quyeát ñònh soá löôïng luoàng gioù:
toång soá khoái löôïng nguyeân lieäu cung caáp ( ft³ hoaëc m³ )
Soá löôïng luoàng gioù =
toång soá moãi luoàng gioù ( ft³ hoaëc m³ moãi luoàng gioù ) (12.7)
Böùôc 3: Quyeát ñònh phaïm vi giöõ luoàng gioù duy nhaát:
Toång soá phaïm vi luoàng gio ù ( ft³ hoaëc m³ )
= soá löôïng luoàng gioù  phaïm vi luoàng gioù ( ft³ hoaëc m³ moãi luoàng gioù ) ( 12.8)

C. Phaïm vi di chuyeån
 C. Maneuvering Area
Khu vực hoạt động là khỏang không gian bặt buộc phaỉ có để thao diễn trang thiết bị đaỏ và các trang thiết bị khác. Hai khỏang không gian như thế phải được cung cấp cho mỗi cửa sổ để thóat hơi Xem (12.9)
Khu vực khoảng không gian (ft² or m² ) =cửa sổ/chiều daì (ft or m ) x chiều rộng cuả khoảng không gian (ft or m )
 Chiều rộng cuả khoảng không gian phụ thuộc vào loại máy đảo. Chiều rộng sau đây được ước tính xấp xỉ: Nếu được đảo với một máy dạng thùng thì độ rộng có thể 4 ft (1.12 m). Nếu thùng đaỏ đầy nguyên vật liệu thì độ rộng có thể từ 3 cho tới 5 ft ( 0.9 cho tới 1.5 m). Nếu máy đảo có máy kéo hổ trợ thì độ rộng có thể được chỉ định là từ 6 cho tới 8 ft (1.8 cho tới 2.4 m).Khoảng không gian giữa hai cưả sổ thoát hơi là khoảng 20 ft ( 6.1 m)
 D Total Area of Pad
Tổng khối lượng cuả giỏ rác là toàn bộ khu vực đòi hoỉ để thiết lập các cưả sổ cộng vơí các nhu cầu đó là nguyên vật liệu hổ trợ cho việc thao diễn ( như cấu trúc các cưả sổ thoát hơi, việc đảo khối phân trộn, sự trao đổi chất, trang thiết bị bắt buộc để thoát hơi ............)
Các nhà nghiên cưú nhấn mạnh rằng việc tính toán không được tính cho việc co laị cuả khối rác sẽ xảy ra do tinh trạng bị phá huỷ cuả các chất dễ bay hơi và việc mất độ ẩm. Bơỉ vì sự dao động trong phần trăm mất đi dẫn đến sự khác biệt tính tự nhiên cuả nguyên vật liệu và hệ thống phân compôt đã cung cấp.Điều này không thực tế để cung cấp giá trị về mức độ hao hụt riêng biệt cho tất cả các tình huống. Vì thế giá trị đã được tính toán toàn bộ khu vực sẽ là giá trị tối đa
1. Khối luợng cuả nguyên vật liệu để phân huỷ = 24 m³ / ngày
2. Giai đoạn phân huỷ ( thơì gian ủ) = 50 ngày
3. Tổng khối lượng cuả giỏ nguyên vật liệu = 50 ngày  24 m³ / ngày =1200 m³
4. Kích thước cuả sổ thoát hơi:chiều dài = 50 m,chiều cao = 3 m,chiều rộng =4m
5. Khối luợng cuả sổ thoát hơi: V =  ( 4  3)  50 m³
6. Số lượng cuả sổ thoát hơi: Tổng khối lượng nguyên vật liệu / khối luợng cuả sổ thoát hơi 1200/400 =3
7. Khoảng cách giữa các cưả sổ = 4 m
8. Khoảng chu vi xung quanh khu vực chứa khối phân = 3 m
9. Chiều daì khối phân = chiều dài và chu vi cuả sổ = 50 m + 2(3) = 56 m
10. Chiều rộng cuả khối phân = chiều dài cuả sổ thoát hơi  khoảng cách giữa các cưả sổ + khoảng chu vi = ( 4  3) + ( 2  4) + ( 2 3) = 12 + 8 + 6 = 26 m
11. Khu vực yêu cầu phải có = chiều dài  chiều rộng = 56  26 = 1456 m³
Việc tính toán này không bao gồm những khu vực tầng đệm bên dưới.
 Windrow Construction Cưả sổ được thiết kế bằng đụn rơm là nguyên vật liệu cung cấp cho máy để chế biến đuợc chuẩn bị sẵn trong khối phân dạng thon dài. Cách thức bao gồm trong đụn rơm bị ảnh hưởng bơỉ khôí lượng và tính tự nhiên cuả nguyên vật liệu cung cấp cho máy để chế biến, việc thiết kế và sức chứa cuả trang thiết bị thích hợp để chứa nguyên vật liệu và việc bố trí tự nhiên của bề mặt cưả sổ. Nếu nguyên vật liệu cung cấp cho máy để chế biến vượt quá một nguyên vật liệu ( như tổng hợp chất thải từ nước cống và MSW hoặc chất thải sân bãi và thức ăn thừa) hoặc thêm vào một chất thải phụ gia, tất cả các loaị này nên hợp thành một khối thống nhất cùng một thơì điểm. Nếu trong khối phân trộn hoặc chất thải phụ gia khi bị cuộn laị thì các cửa sổ phải được thiết lập ngay lập tức sau khi bước chuẩn bị kỷ thuật được hoàn thành. Nếu trong khi khối phân trộn bị cuộn laị thì một phương pháp được tiền hành để thành lập hệ thống cưả sổ thông qua việc thay đổi một tầng của lớp nguyên vật liệu hoặc với những tầng của lớp tầng của lớp khác hoặc thay đổi khốo lượng chất thải phụ gia. Việc đảo đầu tiên và kế tiếp hoàn thành việc trộn những thứ rác cần cho việc đaỏ. Nếu việc đảo không phải thực hiện phương pháp thóát hơi thì việc đaỏ những thứ rác cần thiết được thực hiện ngay lập tức ở giai đoạn sau đó để thiết lập các cưả sổ.
 Quy ước cuả trang thiêt bị chưá rác thải như máy nạo đất, xe uỉ đất có thể sử dụng để thiết lập các cửa sổ. Một phương pháp thay thế cho thấy các sử dụng băng taỉ hàng như sau: trực tiếp ngay sau khi tiền hành xử lý nước, nguyên vật liệu cung cấp cho máy để chế biến đuợc chuyển tơí các cửa sổ ngay lập tức thông qua các băng taỉ hàng, việc kết thúc công việc tải rác mà đã được điều chỉnh để thích nghi với chiều cao dùng để thiết lập các cửa sổ.
 Windrow Dimension Ba yếu tố sau đây thêm vào để xác định rõ cho việc thiết lập các cửa sổ là: (1) trang thiết bi thoát hơi, (2) việc tận dụng một cách có hiệu qủa khu vực đất đai chứa rác và (3) cấu trúc độ rộng và kích thứớc của nguyên vật liệu cung cấp cho máy để chế biến. Trong việc đaỏ thì sức bền của cấu trúc là một yếu tố chính trong việrc duy trì tình trạng nguyên vẹn cần thiết của các khe tế bào để bảo đảm việc cung cấp đầy đủ oxy.
 Tất cả kích thước nên được mở rộng trong suốt muà đông để tăng tính tự cô lập của rác thải. Trong những vùng có gió, thì kích thước cũng có thể được mở rộng miễn là để hạ thấp nhất lượngđộ ẩm bị mất đi qua việc bay hơi.
 Height Tình trạng nguyên vẹn của các khe tế bào và chiều cao cuả các cưả sổ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau bơỉ vì đóng rác thải càng lớn thì sự cô động về sức nặng cuả các chất tham gia càng lớn. Vì thế cấu trúc độ rộng càng lớn thì chiều cao chấp nhận được càng cao. Các phần tử rác hưũ cơ thông thường thì chiều cao khoảng chừng 5 cho tới 6 ft (1.5 cho tới 1.8 m). Dự trên kích thước các phần tử rác nhỏ có nhiều cây bị cắt tỉa thì kích thước có thể cao hơn một chút so vơí rác thải sân baĩ. Trong thực tế, chiều cao thật sự được xác định bơỉ loaị trang thiết bị được sử dụng dùng để thoát hơi trong khối phân trộn. Noí chung thì chiều cao này thấp hơn chiều cao cho phép tối đa.
 Width Chiều rộng có ảnh hưởng nhỏ trong quá trình làm thông khí. Tuy nhiên sự khuếch tán cuả luồng không khí đi vào là không đáng kể. Noí chung chiều rộng được chỉ định là thỏa đáng.Nếu những yếu tố khác không cản trở chiều rộng, thì chiều rộng khoảng chừng từ 8 cho tới 9 ft (2.4 cho tới 2.7 m) là thích hợp.
 Windrow Geometry Cửa sổ hình trụ nên hướng tới các điều kiệnvề môi trường và cách sữ dụng hưũ ích của khu vực chưá rác. Tuy nhiên trong thực tế yếu tố quyết định là trang thiết bị đaỏ và cấu trúc chính sau đó. Ví dụ như với kích thước cưả sổ đã đuợc chỉ định trong phần tính toán thì cấu hình nmặt cắt ngang sử dụng một sự tác động có ý nghĩa về mặt tỷ lệ khối lượng cuả các cửa sổ đối với khu vực và vì thế sử dụng một cách có hiệu quả nhất trên khu vực đất đai. Tuy nhiên trong những vùng thường xuyên có mưa hoặc mưa nhiều và các cưả sổ không được bảo vệ thì cấu hình mặt cắt ngang là hình nón để chuyển nước. Mặt khác hình chóp phẳng ( cấu hình vuông hoặc tam giác) là thích hợp cho những nơi có mưa là thích hợp nhất.Với cấu hình như thế hơi nóng mất đi và khối lượng cửa sổ cho mỗi khu vực chưá là lớn nhất.
 Turned Windrow Aeration Đối vơí trạng thái ban đầu các cuả sổ có thể thoát hơi thông qua việc trộn rác, qua lực đẩy thông hơi hoăc qua việc kết hợp cuả cà hai điều kiện trên. Một văn bản dài về thí nghiệm thành công đã được chứng minh tính có hiêu qủa của việc đaỏ.
 Việc đảo được thực hiện bởi phân nhỏ và sau đó tái cấu trúc laị các cửa sổ. Các cửa sổ có thể tái cấu trúc laị vị trí ban đầu hoặc vị trí ngoài cùng đến mức độ nào đó để di chuyển đến vị trí trước đó. Điều này làm lộ ra các nguyên vật liệu trong khối phân trộn đối vơí không khí xung quanh và lấp đầy oxy laị lần nưã cho các khe hở. Kết quả của việc trộn là cách đưa đến cách chất dinh dưỡng và sự trao đổi chất rải rác ngay lập tức. Hiệu quả làm dịu việc đaỏ có thể áp dụng cho việc hạ nhiệt độ của khối phân mà đạt đến mứcđộ giới hạn.
 Để tránh các mục đích ngược lại việc đaỏ nên được thực hiện theo cách không chứa đầy ấp rác thải trong khối phân trộn.
 Mặc dù cách tốt nhất là việc đaỏ nênthực hiện theo cách trên mà những lớp rác bên ngoaì trở thành lớp bên trong cuả khối rác sau khi được đảo. Tuy nhiên những thuận lợi do vị trí đaỏ ngược này có thể đạt được bởi việc tăng cường việc đaỏ một các thường xuyên. Những thuận lợi do vị trí đaỏ ngược này có thể đạt được là gấp đôi: (1) thúc đẩy quá trình phân hủy một cách đều đặn, (2) quá trình này lệ thuộc tất cả các nguyên vật liệu tơí một hướng cuối cùng cho tới độ cao của nhiệt độ. Nhiệt độ cao đủ gây chết người .
 Frequency of Turning Việc đaỏ thường xuyên nên áp dụng một số mệnh lệnh một cách thường xuyên là thích hợp. Thích hợp nhất là cung cấp oxy thường xuyên bởi hoạt động năng động cuả vi sinh vật. Ví dụ như việc đánh giá từ các kinh nghiệm trong quá khứ ( Golueke 1955, Golueke 1972, Diaz 1993), việc trộn rác cứ mỗi ba ngày có hiệu quả trong việccung cấp oxy trong phân trộn MSW năng động. Giả sử là MSW thì không cung cấp mà cũng không chứa nước. Bất ngờ rằng các điều kiện không cung cấp mà cũng không chứa nước có thể được bù đắp bằng việc tăng cường việc đaỏ thường xuyên.
 Điều này nên được chú ý rằng việc thuờng xuyên đaỏ ba lần mỗi tuần có thể không đủ khả năng để tiêu diệt tất cả các nguồn bệnh ( cooper 1974) Rõ ràng là việc tiêu diệt từ từ tất cả các nguồn bệnh một cách không có hiệu qủa là hệ qủa cuả khoảng 40 cho tới 50 phần trăm của các cửa sổ tiêu biểu được để lộ ra taị một khoảng cách được thiết lập sẵn đối với những nhiệt độ gây chết .
 Equipment Phương pháp đon giản nhất nhưng cũng đáp ứng thoả đáng nhất việc đaỏ bao gồm cách sử dụng một máy uỉ đất để phân nhỏ và cài thiện cưả sổ. Với cách thực hiện như thế thì việc trộn và thoát hơi là tối thiểu và nguyên vật liệu đưọc kết chặt laị bên trong thay vì là một khối xốp dày. Trạng thái này đôi khi được tận dụng khi mày ủi đất được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên do các nguyên vật liệu đang duy trì trạng thái giới hạn nên cả hai phương pháp này làm tăng thêm tính không hiệu quả khi khối lượng rác thải vượt quá một vài tấn mỗi ngaỳ. Ngoài ra người ta cho rằng hoàn cảnh kinh tế sẽ làm cho cách sử dụng cuả máy đaỏ qúa phức tạp trở nên không thể thực hiện đuợc. Tình huống như thế có thể không hiếm nhưng có thể lý giải là tại sao cách sử dụng máy đaỏ hay máy xới đất cho việc đảo rác liên tục trở thành khá phổ biến như hiện nay. Nếu một máy xới đất được sử dụng thì máy naỳ nên được vận hành như một thùng chứa mà khối lượng rác được tuôn ra như thác đổ hơn là tuôn ra theo kiểu nhỏ giọt như một khối phân đơn lẻ.
 Giữa những cách hiện đaị đầu tiên đó là một cách được sử dụng trong việc phát triển công nghiệp trong thập niên 1950. Trong những năm tiếp theo đó những phương pháp hóa học khác đã dần xuất hiện theo số lượng tăng vọt và thiết kế đa dạng. Vì vậy nhiều loại máy đảo đã thích hợp hơn. Một đặc tính đa dạng mà có thể đạt được từ các danh sách cuả Rynk (1992) và bằng việc thao khaỏ các quảng cáo trong các xuất bản như BioCycle. Nhiều loại máy đảo hiện nay chỉ hiện diện trên thị trường chỉ hợp vơí một hay ba nhóm chính khác dựa trên thiết kế cơ cấu caủ maý đảo. Các máy này là máy khoan, máy tải - nâng lên phía trước và thùng đảo vơí những cái đập. Một vài loại cuả maý đảo được thiết kế nhằm tạo thành sơị dây kéo và những loại khác theo tiêu chuẩn tự đẩy. Theo như sự mong đợi thì những loại theo tiêu chuẩn tự đẩy thì mắc hơn những loại thiết kế tạo thành dây kéo. Một điểm thuận lợi cuả loại thiết kế tạo thành dây kéo là việc máy kéo có thể sử dụng cho những mục đích khác nhau trong công đoạn đảo. Thêm vào những tiện ích này là những loại theo tiêu chuẩn tự đẩy đòi hỏi một lượng lớn khoảng không gian rỗng cho việc đảo rác và vì thế các cưả sổ có thể có khoảng cách thu hẹp hơn ( Hình 12.7) Khả năng đảo cuả máy đạt khoảng 800 tấn mỗi giờ ( 727 tấn/ giờ) đối với rác thải nhỏ và khoảng 3000 tấn mỗi giờ ( 2727 tấn/ giờ) đối vơí mẫu rác thải lớn hơn. Tương tự như thế thì kích thước và hình thể các cưả sổ thay đổi vơí nhiều loại maý đaỏ khác nhau ví dụ có thể thay đổi từ 9 cho tơí 15 ft bề rộng ( 4.6 m) và từ 4 cho tới 10 ft chiều cao ( 1.2 cho tơí 3.0 m )
 Để cho phép một việc tăng thường xuyên thì được chỉ định bằng những tình huống khần cấp (ví dụ như gia tăng lượng độ ẩm) và để baỏ đảm an toàn vệ sinh thì sức chứa của trang thiết bị phải an toàn cho phép việc đảo mỗi ngày.
 Forced Aeration ( Static Pile) Sự bắt buộc làm thông gió (Khối tĩnh) Việc thay thế của việc bắt buộc thông gío trong việc đaỏ như một công cụ có hiệu qủa của việc làm thông gió đang hoạt động âm thầm trong thơì gian dài cuả các nhà nghiên cưú ( Wylie 1957; Senn 1974) Một yếu tố chính nếu không phải là yếu tố kiên quyết thì việc ủng hộ yếu tố bắt buộc làm thông gió là cơ sở lập luận là nó ít tốn kém hơn việc đảo. Tuy nhiên trong thực tế việc tiết kiệm này có thể không phaỉ lúc nào cũng trở thành hiện thực bởi vì việc đaỏ chắc chắn là cần thiết cho việc bảo đảm an toàn cho những khư vực taị đia phương và để bảo đảm tính không thay đổi của việc phân huỷ và cho sự tiêu diệt một cách đều dặn của các mầm bệnh.
 Windrow Construction Cấu trúc cửa sổ cho việc bắt buộc làm thông gió bắt đầu vơí sự lắp đặt một khóa xuyên qua khối phân trộn. Việc đục thủng những khoảng không gian đều nhau trong một dãy dài mõng và lệch tâm taại đỉnh của khối phân trộn. Đường kính của khối phân trộn là từ 4 cho tới 5 inch ( 12.2 cho tới 12.7 cm) Khóa xuyên qua khối phân trộn được định hướng theo chiều dọc và là trung tâm ở dươí khối phân trộn và trở thành đỉnh chóp cuả cửa sổ. Việc giãm luợng không khí xung quanh cửa sổ phaỉ được ngăn lại như không phải bằng cách nơí rộng chiều dài cuả cửa sổ. Khối phân bị đục thủng được liên kết vơí một bể khác thông qua khối phân không bị đục thủng. Sau khi khối phân được đặt vào vị trí nó sẽ được phủ lên trên bề mặt bằng một lớp vải lớn hoặc hoàn thành khôi phân bằng việc nới rộng khư vực che phủ thông qua cưả sổ. Lớp đáy này được dự kiến là để phụ vụ như một phương pháp rong việc chuyển động và trong sự phân bố không thay đổi. Thêm vào đó lớp nề hấp thu quá nhiều độ ẩm và vì thế làm giới hạn quá trình thấm qua cưả sổ. Nguyên liệu rác thải cung cấp cho máy chế biến được xếp bên trên và ở dưới tầng đáy cuả khối phân trộn để hình thành cưả sổ mà kích thước được minh họa trong hình 12.8. Kết thúc cửa sổ là chiều dài không giới hạn, bề rộng khoảng 13 ft (3.9 m) và 8 ft (2.4 m) chiều cao. Cưả sổ hoàn thành được bao phủ hoàn toàn với một lớp gỗ mõng khoảng 12 cho tơí 18 inch ( 30.5 cho tới 47.7 cm) Việc bao phủ naỳ làm hấp thụ các mùi khó chịu. Việc bao phủ naỳ còn là hệ qủa của việc làm xuất hiện những nhiệt độ cao trong suốt khối phân trộn và bằng cách này dẫn tới nhiều mầm bệnh phức tạp sẽ bị tiêu diệt chẳng khác gì sự làm thối rữa không thay đổi

HÌNH 12.7 / 12.8

 Process Management (Quy trình quản lý) Kinh nghiệm chỉ ra rằng lượng không khí đi vào bên trong khối phân một cách không liên tục có lơị cho việc duy trì khối phân trộn tại một mức độ thích hợp. Cưả sổ có độ rộng 50 ft ( 15.2 m) chứa đựng khoảng 73 tấn (64.4 tấn) rác thải từ cống rãnh. Cũng theo nghiên cưú này thì người ta thấy rằng chuỗi thơì gian ngưng từ 5 cho tơí 10 phút để không khí đi vào bên trong khối phân là 16m³/giờ là thích hợp nhất. Tỷ lệ đặc biệt này dựa trên nhu cầu 4 L/s/tấn của chất thải bùn rắn và khô. Người ta cũng chỉ ra rằng những số liệu này là được đưa ra theo lối trình bày. Đối với những trường hợp rõ ràng những số liệu này sẽ dựa trên các yếu tố thay đổi (Epstein 1976; Willson 1980)
 Một sự đổi mơí được giơí thiệu trong suốt thập niên qua đòi hỏi sự quản lý tỷ lệ luồng gió và nhiệt độ. Lý do căn bản để làm thông gió các cưả sổ như một công cụ làm lạnh ( Finstein 1992). Quản lý nhiệt độ như 130 cho tơí 140ºF hoặc 54.4 cho tới 60ºC. Bơỉ vì nhiệt độ cho biết tình trạng của khối phân trộn một cách trực tiếp nên những caí cảm biến nhiệt độ điện tử như thermocouples hoặc thermistor thì cung cấp một phương pháp quản lý nhiệt độ tốt như một bộ phận quản lý nhiệt độ. Một dấu hiệu điện tử từ bộ phận quản lý nhiệt độ gây ra một sự quản lý xoay vòng để chuyển các bể từ chế độ mở sang chế độ đóng khi nhiệt độ cửa sổ đạt đến một khuynh hướng giới hạn. Tương tự như thế các bể sẽ bị khóa khi nhiệt độ cửa sổ đạt đến một khuynh hướng giới hạn. Một sự đổi nơí khác nữa là để sử dụng một thiết bị điện tử cãm ứng độ oxy để kích hoạt lớp nền khi nhiệt độ xuống thấp hơn những mức độ đã định trứớc (như thấp hơn 5%). Từ quan điểm của thuyết qủan lý thì việc quản lý nhiệt độ là một chiến lược thóat hơi tốt hơn bơỉ vì chiến lược này ngăn chặn những mức nhiệt độ bị hạn chế. Tuy nhiên chiến lược này cũng tiết lộ một tỷ lệ luồng khí lớn hơn lớp nền và tốn kém nhiều chi phí hơn và những hệ thống quản lý nhiệt độ này mang tính chất phức tạp hơn là việc thực hiện hệ thống bấm giời.
 Direction of Airflow Sự điều khiển luồng gió thông qua cưả sổ có thể hoặc không thể đảo ngược lại trong suốt tiến trình cuả khối phân trộn. Một sự chuẩn bị chung nhất là cung cấp đầy đủ không khí cho các cửa sổở giai đoạn ban đầu và qua việc khí thóat ra không thay đổi thông qua máy lọc không khí ( như máy lọc mùi). Máy lọc này có thể bao gồm đầỳ đủ nguyên vật liệu rác thải rắn hoặc những chất thải khác.
In – Vessel Systems
 Hiện nay có rất nhiều hệ thống ống mạch như thế trên thị trường. Mục tiêu chính của thiết kế là cung cấp những điều kiện môi trường tốt nhất, đặc biệt là việc thông hơi, nhiệt độ và độ ẩm.
 Theo kinh nghiệm vưà qua và hiện nay thì khối phân theo hệ thống ống mạch không bảo đảm muì hôi trong quá trình thoát hơi. Việc bắt buộc đóng kín tất cả các điều kiện đã được áp dụng hiện nay một phần cũng do việc phàn nàn về các mùi hôi. Hầu hết các vấn đề liên quan đến việc đóng kín tất cả các điều kiện có thể vạch ra để cho ra một khối phân compôt từ lò phản ứng trước sự phức tạp của giai đoạn tích cực và để trở thành sự đền bù thỏa đáng trong giai đoạn cửa sổ.
Representative Systems Những hệ thốmg điển hình
1. Plug-flow vertical reactor Nét đặc biệt được minh họa trong hình
12.9 Kinh nghiệm và cách sử dụng cuả Plug-flow vertical reactor tiết lộ sự khó khăn trong việc thóat hơi một cách đều đặn .
 Một loaị thoát hơi khác cứng chắc hơn bao gồm cách sử dụng của ba loaị hệ thống ống mạch phức tạp khác. Một nét đặc biệt của hệ thống ống mạch phức tạp này là một thiết bị cánh quạt xoay tròn được lắp đặt tại phần đỉnh của ống để đào thải muì hôi ra ngoài. Một trong ba thùng chứa phục vụ như kho chứa cuả nguyên vật liệu có chứa carbon nhằm mục đích sử dụng như một đơn vị tải hàng chính và cho việc phục hồi tỷ lệ C/N. Hoạt động phân compôt lập lại lần thừ hai, thứ ba trong hệ thống mạch, bioreactor and cure reactor. Không khí được đưa vào bên trong đỉnh của lò phản ứng chất thải một cách liên tục với việc quản lý tích cực được duy trì bằng biện pháp đẩy không khí ra ngoài đỉnh lò. Nguyên vật liệu phân compôt từ trong lò phản ứng chất thải được đưa vào lò xử lý nhằm đẩy mạnh tính ổn định hơn nữa. Không khí được đưa vào bên trong đỉnh của lò xử lý chất thải lần hai một cách liên tục nhằm duy trì các điều kiện aerobic và nhằm loaị bỏ độ ẩm để làm nguội và thoát hơi. Vì thời gian duy trì trong lò phản ứng chất thải là 14 ngày nên chuỗi hoạt động thông thường mỗi ngaỳ bắt đầu không cho không khí vào bên trong lò để tải ra ngoài xấp xỉ ¼ toàn bộ khối lượng trong một băng tải. Băng tải chuyển nguyên vật liệu từ đỉnh lò xử lý. Cùng lúc đó thì thiết bị đẩy không khí ra ngoài lò xử lý bắt đầu và cuối cùng sản phẩm phân compôt được tải ra ngoài. Thơì gian lưu trữ trong lò xử lý theo thứ tự là 20 ngày. Những vấn đề xảy ra thường xuyên trong sự hoạt động của thiết bị naỳ là: (1) khuynh hướng các nguyên vật liệu nhằm làm “cầu nối” bên ngoài thiết bị xoay tròn này, (2) tình trạng không hoạt động cuả thiết bị xoay tròn và (3) tình trạng cộ đặc quá mức cuả lớp bên trên trong lò phản ứng chất thải. Hệ thống này ban đầu là được thiết kế nhằm sử dụng cho các chất thải đặc như bùn đặc từ cống rãnh và chất thải phân. Nhưng hầu hết kinh nghiệm cho tới ngaỳ nay là được sử dụng cho chất thải bùn đặc từ cống rãnh. Theo kinh nghiệm mở rộng phạm vi sử dụng cho MSW bị giới hạn.
2. Rotating horizontal drum Thùng xoay theo chiều ngang
 Một trong những hệ thống ống mạch đầu tiên sử dụng mẫu thùng xoay thoát hơi là thùng xoay theo chiều ngang. Trong hầu hết các kiểu thì thiết bị chính của trang thiết bị là một thùng có kích thước dài, nghiêng ở mức độ không đáng kể ít nhất khoảng 9 ft (2.7 m) mà độ xoay khoảng 2 vòng/ phút. Theo tài liệu quảng cáo thì các giai đoạn lưu trữ trong thùng có thể từ 1 cho tới 6 ngày. Tuy nhiên độ ổn định đoì hỏi trong khoảng thời gian như thế là bảo đảm.Do vậy thùng xoay theo chiều ngang này cần thiết cho cưả sổ đối với một phần nguyên vật liệu cho giai đoạn từ 1 cho tới 3 tháng để chất thải tạo ra thật sự là sản phẩm ổn định. Các cưả sổ nên tiếp nhận một vài sự thoát hơi trong suốt giai đoạn phân huỷ. MSW nên giảm kích thước và phân loại truớc khi MSW được đưa vào bên trong thùng. Chất lỏng hoặc bùn đặc từ cống rãnh có thể thêm vào trong MSW.
 Những chi phí liên quan đến việc bảo quản, hoạt động bao gồm sẽ được khấu trừ dưạ vào cách sử dụng, nếu không có tính khả thi về mặt kinh tế thì hệ thống thùng này sẽ được sử dụng cho chất thải sân vườn.

HÌNH 12.10 là biểu thị dưới dạng giản đồ mô tả một thiết kế của khả năng phân compôf sử dụng thùng xoay theo chiều ngang
HÌNH 12.9 là biểu thị dưới dạng giản đồ mô tả Plug-flow vertical reactor

3. Open, horizontal, rectangular tank (Thùng mở theo chiều ngang
hình chữ nhật) Một hệ thống ống mạch mà được ưa thich nhất cũng dưạ vào
sự kết hợp thoát hơi và thùng chứa giống như hình 12.5 và 12.11. Thùng naỳ bao gồm cách sử dụng thùng chưá dài theo chiều ngang.Trong sự hoạt động cuả hệ thống thì các chất thải đã đuợc chuẩn bị đặt vào trong thùng. Việc trộn được hoàn thành bằng một băng tải chuyển liên tục và không khí được đẩy vào xuyên suốt qua một khung thanh ngang bị đục thủng bên dưới đaý thùng và đi vào khối phân compôt trong thùng. Băng tải chuyền nguyên vật liệu phân compôt theo định kỳ. Sau giai đoạn lưu trữ từ 6 cho tới 12 ngày trong thùng, là giai đoạn phơi từ 1 cho tới 2 tháng. Hệ thống này cũng thích hợp cho MSW, bùn đặc từ cống rãnh, tổng hợp của MSW và bùn đặc và những thức ăn thứa ( đồ hợp) có độ ẩm cao. Thời gian bao gồm từ 1 cho tới 2 tháng. Thật sự có nhiều dạng hệ thống thùng khác nhau.Thùng mở theo chiều ngang hình chữ nhật là một trong những kiểu thành công nhất. Kiểu naỳ thật sự liên quan đến sự kết hợp việc thoát hơi và thơì gian lưu trữ thích hợp nhất. Tuy nhiên khí bốc ra từ hệ thống phaỉ được chọn lọc và điều chỉnh.
4. Vertical, mixed reactor ( Lò phản ứng hỗn hợp thẳng đứng ) Hệ
thống này dựa vào sự kết hợp thoát hơi bao gồm cách sử dụng một thùng hình
trụ. Thùng này được trang bị vơí một bộ máy khoan được hổ trợ bằng một cầu nối gắn với một cấu trúc trục đứng trung tâm. Cầu nối gắn với những mũi khoan rỗng để xoay từ từ. Những mũi khoan xoay như cánh tay đaỏ. Những mũi khoan rỗng được mài bén tại phần mũi khoan. Không khí đưa vào xuyên suốt thông qua việc đục thủng trục và đi vào khối phân compôt Giai đoạn lưu trữ thay đổi. Nếu ít hơn 3 tuần hoặc 3 tuần thì việc tải nguyên vật liệu phải được làm thông hơi cho tới khi đạt được tình trạng ổn định. Biểu thị dưới dạng giãn đồ của lò phản ứng trong Hnh 12.12. Thêm vào đó hình 12.13 mô tả vị trí của một lò phản ứng hỗn hợp thẳng đứng trong toàn bộ sự hoạt động phục hồi nguồn rác thải. Hệ thống này là của Delawre Reclamation Project dành cho nguyên vật liệu chất thải vô cơ cũng như RDF mà được máy hóa từ hỗn hợp MSW. Tiến trình loại bỏ phân tử hưũ cơ cao bị trộn lẫn từ bùn đặc được đưa vào bên trong lò phản ứng. Và theo như bài viết này thì điều kiện phân compôt này sẽ bị chôn chặt lại vì các mùi hôi của chúng.
5. Plug-flow, horizontal tank Biểu đồ của hệ thống này được trình bày trong hình 12.14. Theo như hình minh họa thì để nguyên vật liệu trở thành phân compôt trong thùng hình chữ nhật. Nguyện vật liệu được đưa vào bên trong thùng bằng một pittông nước. Sau một giai đoạn lưu trữ nhất định thì nguyên vật liệu hiện diện trong thiết bị này. Theo như hình 12.14 minh họa thì nguyên vật liệu thoát hơi khi còn ở bên trong thùng. Những vấn đề có thề xảy ra đối với lò phản ứng này là do sự thoát hơi không thích hợp, việc pha rộn nguyên vật liệu và quản lý độ ẩm trong suốt khối phân compôt. Trong trường hợp này, tính năng không thích hợp là kết qủa cuả việc sử dụng pittông qúa cứng để di chuyển khối phân vào lò phản ứng.

HÌNH 12.11 – 12.13

Anaerobic Processes
 Mặc dù nhiều lý do về môi trường nên phân compôt rơi vào tình trạng không được ưa thích. Tuy nhiên đôi khi vẫn nhận được sự chú ý.
 Điều này thì đúng là sự khác biệt giữa khả năng hầp thụ / tiêu hóa của
 
scroll-topTop