Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phần công nghệ là gồm những gì? Chỉ là dây chuyền công nghệ hay cả thiết kế cơ sở+ TK thi công?

#2
Top