Phát minh xanh Sony là gì?

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có ai nói phát minh xanh Sony thực tế là gì không? share cho mình chút kiến thức với

Xem tạm ở đây này:
http://www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?t=pcolarticle&arid=4952

Google ra cả đống đó:
http://www.google.com.vn/search?hl=...zgX&q=Phát+minh+xanh+Sony&btnG=Tìm+kiếm&meta=

Đây là các cuộc thi do Sony phát động & tài trợ để tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến và giải pháp liên quan đến môi trường & phát triển bền vững
 
scroll-topTop