Ứng dụng Gom Rác GRAC

ISO 9001 Phiên bản cuối cùng ISO 9001:2015

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quy trình sửa đổi phiên bản cuối cùng của ISO 9001:2015

ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO, với hơn 1,1 triệu giấy chứng nhận trên toàn thế giới. Nó cung cấp các yêu cầu để giúp các công ty chứng minh rằng họ có thể cung cấp cho khách hàng của họ phù hợp, sản phẩm chất lượng tốt và dịch vụ. Nó cũng cung cấp một khuôn khổ để giúp họ sắp xếp hợp lý các quy trình và trở nên hiệu quả hơn vào những gì họ làm. ISO 9001 có thể được sử dụng bởi các tổ chức của tất cả các loại và kích cỡ. Tiêu chuẩn này đã truyền cảm hứng cho một loạt các tài liệu cho các ứng dụng lĩnh vực cụ thể bao gồm cả cho ngành ô tô, ngành y tế, chính quyền địa phương và nhiều hơn nữa.
Các lĩnh vực chính của những thay đổi được đề xuất trong ISO / DIS 9001 là:
 • Cấu trúc và thuật ngữ, bao gồm kết hợp các khuôn khổ Phụ lục SL;
 • Bối cảnh nội bộ và bên ngoài rộng lớn hơn của một tổ chức hệ thống quản lý chất lượng (QMS) (khoản 4 và khoản 6);
 • Chi tiết hệ thống quản lý chất lượng (QMS) yêu cầu '(rộng các điều khoản 5 và 7-10).
DIS thông qua Phụ lục SL, thay đổi đáng chú ý trong thuật ngữ
 • ISO / DIS 9001 thông qua các cấu trúc điều khoản quy định tại Phụ lục SL mà bây giờ là khuôn khổ cần thiết cho tất cả các tiêu chuẩn ISO mới và sửa đổi. Nguyên nhân được cho điều này là để đảm bảo rằng phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn ISO 9001 là phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Bằng cách sử dụng các cấu trúc SL Phụ lục sẽ trình bày yêu cầu QMS trong một cách hợp lý nhất quán hơn và không chỉ đơn giản là cung cấp một khuôn mẫu để các yếu tố của QMS của một tổ chức.
 • ISO / DIS 9001 có một số thay đổi đáng chú ý trong thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2008:
 • 'Sản phẩm' --> "sản phẩm và dịch vụ"
 • Tài liệu hồ sơ --> tài liệu thông tin
 • Môi trường làm việc --> Môi trường cho hoạt động của quy trình
 • 'Purchased product' Sản phẩm được mua --> Externally provided products and services'
 • Nhà cung cấp --> được sửa thành "nhà cung cấp bên ngoài" để phân biệt với nhà cung cấp nội bộ (công ty mẹ, ...)
 • Ngoài ra, sẽ không còn có bất kỳ yêu cầu để xác định bất kỳ 'loại trừ', tức là yêu cầu QMS rằng không thể áp dụng được do bản chất của doanh nghiệp, tổ chức (khoản 1.2 trong ISO 9001: 2008).
Hệ thống quản lý chất lượng được định hướng từ bên ngoài hơn

ISO / DIS 9001 đòi hỏi bất kỳ tổ chức thành lập một QMS để xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan, hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, xác định phạm vi áp dụng của hệ thống chất lượng và xem xét các khía cạnh này với nhau để hiểu đúng những cơ hội và rủi ro họ đại diện.

Sự thay đổi được đề xuất trong phương pháp đòi hỏi sự chuyển từ một cách tiếp cận hoàn toàn hướng nội để tập trung phát triển và thực hiện QMS đến một nơi bên ngoài hoặc các yếu tố "bên ngoài" có một ảnh hưởng lớn hơn trên đường, trong đó QMS được tập trung và ưu tiên; là có hiệu quả nhất có thể trong việc đáp ứng các mục tiêu nội bộ và bên ngoài quan trọng. Một tổ chức tìm kiếm để thực hiện một QMS sẽ cần phải xác định các bên liên quan có liên quan để QMS của nó và yêu cầu của họ.

Chặt chẽ phù hợp với bối cảnh của một tổ chức là việc áp dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro khi phát triển và triển khai thực hiện QMS của nó. Một tổ chức sẽ phải xác định những rủi ro và cơ hội mà cần được giải quyết để đảm bảo rằng QMS có thể đạt được kết quả như dự kiến (s) bao gồm cả những liên quan đến hoặc được xác định bởi bối cảnh tổ chức của nó. Các tổ chức sẽ phải có kế hoạch hành động để giải quyết những rủi ro và cơ hội, tích hợp và thực hiện chúng vào các quá trình QMS của nó và đánh giá hiệu quả của những hành động này.

THAY ĐỔI VỚI NHIỀU YÊU CẦU QMS
Bên cạnh việc áp dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, có một vài yêu cầu mới khác
Bất kỳ tổ chức thực hiện một QMS sẽ phải xác định năng lực cần thiết cho các nhân viên làm công việc có ảnh hưởng đến hiệu suất chất lượng của nó, cũng như đảm bảo rằng những nhân viên có thẩm quyền để làm như vậy. Vẫn còn một yêu cầu để xác định và duy trì các kiến thức cần thiết để đảm bảo rằng nó có thể đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.
'Hành động phòng ngừa " không còn là một điều khoản cụ thể trong tiêu chuẩn ISO / DIS 9001 vì nó là một mục tiêu chính của một QMS ngoài các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro.
ISO / DIS 9001 trực tiếp hơn dự kiến tổ chức để áp dụng một cách tiếp cận quá trình khi lập kế hoạch, thực hiện và phát triển QMS của họ. Phiên bản này cũng bao gồm một danh sách các yêu cầu xác định các yếu tố cần thiết của một cách tiếp cận như vậy. Mục đích là để đảm bảo rằng các tổ chức có hệ thống xác định và quản lý không chỉ là quá trình của họ, nhưng cũng có sự tương tác giữa chúng.
 
Top