Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Phiếu kiểm soát hóa chất độc

antoanhoachat

Mầm xanh
Tham gia
14/6/15
Bài viết
9
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các quy định về phiếu kiểm soát hóa chất độc:
Luật hóa chất 2007:
Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường.
2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc bao gồm các thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua và bên bán; ngày giao hàng.
3. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
4. Bộ Công thương quy định mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

Nghị định 26/2011/NĐ-CP :
Danh mục hóa chất độc phải xây dựng Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc (Phụ lục VI).”
"Lấy danh mục hóa chất trong danh mục và kiểm tra xem danh mục phải làm phiếu kiểm soát hóa chất độc hay không theo Phụ lục VI Nghị định 26/2011/NĐ-CP; Nếu thuộc thì tải phụ lục 16 thông tư 28/2010/TT-BCT để làm theo mẫu"
Thông tư 28/2010/TT-BCT có viết:
Điều 39. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc

1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Luật Hóa chất việc mua, bán hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát và phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua, phải xuất trình khi được yêu cầu.

2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này.
Các văn bản tham khảo:
- Luật hóa chất 2007;
- Nghị định 26/2011/NĐ-CP;
-Thông tư 28/2010/TT-BCT;
 

Đính kèm

  • mau-phieukiemsoathoachat.rar
    13.7 KB · Lượt xem: 1,100

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,846
Bài viết
42,149
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua