Chất thải rắn Phú Hà - Codi M thành lập nhà máy xử lý chất thải

panda

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 9/4, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà và CODI M Hàn Quốc tuyên bố thành lập liên doanh xử lý chất thải y tế và công nghiệp. Tên Công ty thành lập là "Công ty TNHH Môi trường Sông Công" tại Thái Nguyên với năng lực xử lý khoảng 100.000 tấn chất thải mỗi tháng. Hoạt động bao gồm: thiêu huỷ, xử lý nước thải, xử lý bùn thải, tái chế nhôm, tái chế nhựa, xử lý rác đô thị, chất thải công nghiệp và sinh hoạt. Công ty đã hoàn thành xin cấp phép lên Bộ Tài Nguyên Môi Trường và đang chờ thủ tục phê duyệt.
 
scroll-topTop