Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phục lục hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
[FONT=&quot]Ban hành kèm theo Thông tư số 26[/FONT][FONT=&quot]/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường[/FONT]

Phụ lục 1 Liên quan đến ĐMC - Đánh giá tác động môi trường chiến lược

Download:
phu_luc_1.doc‎
 
Top