Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Phương pháp đẩy nhanh quá trình tạo hạt của bùn kị khí trong UASB và EGSB

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nội dung :
- Những đặc tính của bùn hạt kỵ khí
- Cơ chế tạo hạt của bùn
- Những phương pháp đẩy nhanh quá trình tạo hạt của bùn
- Một số đặc tính của bùn trong hệ thống EGSB chạy với nước thải dệt nhuộm

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/Bun%20hat%20va%20nhung%20phuong%20phap%20day%20nhanh%20qua%20trinh%20tao%20hat%20cua%20bun.doc

http://www.box.net/shared/o9enoyfww8
 
Top