Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Phương pháp đẩy nhanh quá trình tạo hạt của bùn kị khí trong UASB và EGSB

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung :
- Những đặc tính của bùn hạt kỵ khí
- Cơ chế tạo hạt của bùn
- Những phương pháp đẩy nhanh quá trình tạo hạt của bùn
- Một số đặc tính của bùn trong hệ thống EGSB chạy với nước thải dệt nhuộm

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/Bun%20hat%20va%20nhung%20phuong%20phap%20day%20nhanh%20qua%20trinh%20tao%20hat%20cua%20bun.doc

http://www.box.net/shared/o9enoyfww8
 
Top