Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phương Pháp Khảo Sát Xác Định Tốc Độ Phát Sinh Chất Thải Rắn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Phương Pháp Khảo Sát Xác Định Tốc Độ Phát Sinh Chất Thải Rắn
nội dung :
- Khảo Sát Xác Định Tốc Độ Phát Sinh Chất Thải Rắn Từ Hộ Gia Đình
- Phân tích số liệu khảo sát theo phương pháp xác suất thống kê
- Chất thải rắn từ hộ gia đình được phân loại thành hai thành phần

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/Phuong%20phap%20khao%20sat%20xac%20dinh%20toc%20do%20phat%20sinh%20CTR.doc

http://www.box.net/shared/e9gyruw84c
 
Top