Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các biện pháp khử trùng bao gồm sử dụng hóa chất, sử dụng các quá trình cơ lý, sử dụng các bức xạ. Trong phần này chúng ta chỉ bàn đến việc khử trùng bằng các hóa chất.

Nguồn: Sưu tầm
 

Đính kèm

Top