Ứng dụng Gom Rác GRAC

[POWER POINT] Giới Thiệu Về OSHA

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
OSHA Nghĩa Là Gì?
OSHA là viết tắt của chữ
“Occupational Safety and Health Administration”
tức là
“Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp” - HOA KÌ

Trách nhiệm của OSHA là bảo đảm an toàn và sức khỏe cho công nhân
 

Đính kèm

Top