QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG
Phạm vi điều chỉnh:
Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao ñộng, kiểm định an toàn máy móc trên công trường tuân
theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Đối tượng áp dụng:
Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình.
Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản ñược nêu. đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
QCVN 01:2008/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
QCVN 02:2008/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp;
QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 5 – Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;
QCVN QTĐ-06:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 6 – Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện;
QCVN QTĐ07:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 7 – Thi công các công trình điện;
QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện;
QCVN 03:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện;
QCVN 07:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
ngày hiệu lực: 01/11/2014
 

Đính kèm

  • TT 14.signed.pdf
    142 KB · Lượt xem: 682
  • TT 14-kem.pdf
    627 KB · Lượt xem: 677
Sửa lần cuối:

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
3 Tổ chức thực hiện
3.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.
3.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dụng tại ñịa phương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra công tác thi công xây dựng theo quy ñịnh của Quy chuẩn này.
3.3 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, ñề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng ñể có hướng dẫn hoặc sửa ñổi, bổ sung.
---> theo các bạn vai trò của Cục An Toàn Lao Động có gì trong này không ?
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1.4 Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong Quy chuẩn này được hiểu như sau:
1.4.1 Cơ quan chức năng có thẩm quyền: là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành các quy định về hoạt động xây dựng; thanh tra, kiểm tra về xây dựng theo quy ñịnh của pháp luật.
1.4.2 Người lao động: là người đang làm việc trong công trường hoặc cơ sở sản xuất của ngành Xây dựng.
1.4.3 Xe máy xây dựng: là các phương tiện vận chuyển cơ giới và các trang thiết bị phục vụ thi công xây lắp tại các công trình xây dựng.
 
scroll-topTop