Ứng dụng Gom Rác GRAC

QCVN 20:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người

HSE

Administrator
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người;
QCVN 20:2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người;
Có hiệu lực ngày 25 tháng 01 năm 2016;
Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Top