Quy chế quản lý chất thải y tế

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 30/11/2007, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT.

Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường. Chất thải phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh và được đựng trong các túi và thùng theo quy định tại Chương III của Quyết định này. Thời gian lưu giữ chất thải trong các cơ sở y tế là không quá 48 giờ. Chất thải y tế nguy hại phải được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006. Mỗi cơ sở y tế phải có hệ thống sổ theo dõi lượng chất thải phát sinh hàng ngày và có chứng từ về chất thải y tế theo mẫu quy định tại Thông tư nói trên.

Quyết định quy định về mô hình, công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế, xử lý nước thải và chất thải khí.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế.
 

Đính kèm

  • 43_2007_QD-BYT.doc
    123.5 KB · Lượt xem: 1,507
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop