Ứng dụng Gom Rác GRAC

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
QCVN 51:2013/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
National Technical Regulation on Emission for Steel Industry
Lời nói đầu
QCVN 51:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho ngành công nghiệp sản xuất thép biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUC GIA V KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUT THÉP
National Technical Regulation on Emission for Steel Industry
 

Đính kèm

Top