Quy định mới của TT 36/2015/TT-BTNMT

Snow queen

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn làm báo cáo CTNH theo mẫu (Phụ lục 4A Thông tư 36)

Mình cũng đang làm hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Có thắc mắc mong các bạn giúp đỡ:
Công ty mình có nhiều cơ sở có phát sinh CTNH. Trong đó, có 6 cơ sở có phát sinh CTNH > 600 kg/1 năm nên theo Thông tư 36 mình sẽ đăng ký 1 chủ nguồn thải chung cho các cơ sở này. Tuy nhiên, còn những cơ sở khác có lượng CTNH rất thấp, < 100 kg/năm thì mình có phải kê khai, đăng ký và thu gom, vận chuyển không?
 
scroll-topTop