Ứng dụng Gom Rác GRAC

Quy trình kiểm toán môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kiểm toán môi trường là gì ?
  • Kiểm toán tác động môi trường là việc kiểm tra có hệ thống các tác động môi trường thực tế của một doanh nghiệp đang hoạt động, dựa trên cơ sở các số liệu quan trắc môi trường nhằm mục đích giảm thiểu các rủi ro về môi trường.
  • Kiểm toán tác động môi trường liên quan đến việc so sánh các tác động được dự báo trong một báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc tương tự) với những tác động xảy ra thực tế do hoạt động của doanh nghiệp nhằm mục tiêu giám sát các cam kết đã chỉ ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những vấn đề cần quan tâm khác.
Quy trình kiểm toán tác động môi trường được thực hiện qua 3 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1, hoạt động chuẩn bị kiểm toán sẽ xây dựng kế hoạch kiểm toán tại hiện trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện cuộc kiểm toán nhằm tối đa hóa hiệu quả thực hiện;
  • Giai đoạn 2, thực hiện cuộc kiểm toán thực chất là quá trình kiểm toán tại hiện trường, các hoạt động trong giai đoạn này là những bước quan trọng nhất của thủ tục kiểm toán;
  • Giai đoạn 3, hoạt động sau kiểm toán bao gồm các hoạt động như chuẩn bị báo cáo kiểm toán cuối cùng, công bố báo cáo kiểm toán, xây dựng kế hoạch hành động tập trung vào các giải pháp khắc phục và hiệu chỉnh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, cải thiện vấn đề môi trường cho doanh nghiệp.Quá trình kiểm toán có thể được thực hiện đối với toàn bộ quy trình hoạt động của một nhà máy/doanh nghiệp hoặc chỉ đối với một giai đoạn nào đó của quy trình sản xuất. Trọng tâm của kiểm toán tác động có thể bao gồm tất cả các thành phần môi trường chịu tác động của các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp hoặc các môi trường thành phần như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, môi trường sinh học, môi trường xã hội, sức khỏe con người,… tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán.

Kiểm toán môi trường giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, tiêu hao nguyên liệu, mà còn giúp Nhà nước quản lý tốt hơn trong việc kiểm soát về mức độ tuân thủ và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.
Tham khảo thêm nguồn internet
 
Top